Heb je ook iets meegemaakt met een geestelijke?

megafoon.jpgWij zoeken mannen die in hun jeugd door een geestelijke van de RK-kerk seksueel zijn benaderd.
We willen het weten. Is het misbruik in Nederland net zo massaal geweest als in de VS?
Schrijf hier je eigen ervaring of een oproep aan mannen die misschien door dezelfde pleger/dader zijn misbruikt.
Wij verzoeken je geen namen te noemen, maar voor een goed verstaander is een plaats, de naam van een internaat, gecombineerd met priester x voldoende om het te weten.
Let op: pleeg geen smaad. Te duidelijke aanwijzingen zullen we verwijderen.
Je moet jezelf inschrijven om een artikel te schrijven.

de grootste ramp bij seksueel misbruik: het instituut kerk

Het hogere doel gaat voor het persoonlijke. Geheimhouding in naam van God.

De kerk blijft een gesloten geheel als het gaat over affaires rondom seksueel misbruik. Waarom kan er toch geen openheid komen en rechtgedaan worden aan mensen die aan den lijve zijn geraakt door dienaren van God?Wat iedereen al weet, daar blijft de kerk geheimzinnig over doen.

De stichting Hulp en Recht
De katholieke kerk heeft de stichting hulp en recht opgericht om de krachten die los kunnen komen na seksueel misbruik te kanaliseren. Het is een slim opgezet systeem waarbij zeer zorgvuldig en behoedzaam klachten worden afgehandeld.(De beste psychologen en sociologen zitten bij de kerk!)De kerk onderzoekt, de klager moet zich bekennen tot in alle details, daarna wordt de dader/pleger geinterviewd en daarna besluit een kerkelijke commissie of er voldoende bewijs is om de klacht gegrond te verklaren.

In de laatste zes jaar werden van de 196 aanmeldingen er slechts 40 gegrond verklaard. Dat is maar heel weinig.
Ik zou graag willen spreken met de 156 afgewezenen. Waarom werd hun zaak ongegrond verklaard? Hoe voelen zij zich na deze afwijzing?

In het kerkelijk recht is het toegestaan voor functionarissen niet de waarheid te spreken als het instituut kerk in het geding is. Kunnen de plegers/daders zich daardoor zo makkelijk niets meer herinneren?

Stichting heeft verkeerde naam
De naam Hulp en Recht is misleidendhet gaat namelijk om pastorale, niet onafhankelijke hulp, het gaat niet om recht maar om kerkelijk recht. De correcte naam zou dus zijn:Pastorale hulp en kerkelijk recht na seksueel misbruik.

Er ontbreken een aantal belangrijke zaken m.i. die echt recht doen aan mensen die zijn misbruikt door een kerkelijke functionaris.Er zijn naar schatting duizenden mensen die in het verleden zijn misbruikt. De kerk zou actief naar hen moeten uitreiken, hen moeten uitnodigen voor gesprekken, hen opsporen. Groepen en bijeenkomsten organiseren, actief uitreiken omdat er iets recht gezet moet worden en heling moet plaatsvinden.
De kerk moet de geheimen die er zijn onthullen, niet de slachtoffers (en daar weer een meerderheid van afwijzen).
De kerk moet kijken naar het systeem van macht en bekennen dat er heel veel in de doofpot is gestopt, dat iedere laag die macht had daaraan meegedaan heeft. Er is gezien, er is gezwegen, de verkeerden beschuldigd, er is ontkent, er is gelogen, er is afgedekt, er is geheimhouding afgesproken.

Er is genoegzaam bekend wie er over grenzen zijn gegaan in hun functie. De namen zijn bekend.
De kerk zou de daders moeten verplichten tot bekentenissen om het helende werk te kunnen doen en hen uit naam van God moeten aanroepen om het machtsmisbruik te erkennen en genoegdoening te creeeren.

Vierdubbele macht
Vier machten moeten door slachtoffers worden bestreden bij kerkelijk misbruik: De macht van de oudere, opvoeder of vertrouwenspersoon, de macht van de kerk, de macht van God, de macht van het Bijbelse woord.
Misbruik binnen de kerk is zo veel erger omdat de schuld aan de zijde van het slachtoffer zo moeizaam te bewerken is. Het gaat niet alleen over iets tussen jou en iemand die je iets aandoet, maar die ander is een functionaris die dicht staat bij God, zelfs plaatsvervanger van God en gedekt werd/wordt door een grote kerkelijke organisatie waar de gemeenschap ontzag voor heeft. Dat aantasten is ondoenlijk zonder de kerk te verlaten en het geloof achter je te laten. Dan is het ook nog het geloof in God die seksuele relaties tussen mannen een gruwel vind.Daarom zijn er weinig aanmelding bij hulp en recht, daarom kan hulp en recht zich veroorloven zoveel klachten af te wijzen.

Ik vind dat de katholieke kerk verplicht is meer te doen.
In de Verenigde Staten gaat de kerk bijna failliet aan de schadevergoedingen die uitbetaald moeten worden aan slachtoffers.
Iedereen vraagt zich natuurlijk af hoe dat hier bij ons in Nederland zit. Is het hier niet gebeurd? Wat zegt de kerk, wat is de reactie?

De kerk moet zich schamen!
Zich schamen over dat dit allemaal kon gebeuren. Deze schaamte voorbijgaan en bekennen wat er precies is gebeurt in totale openheid van zaken. De verantwoording nemen. Door campagnes mensen te vragen zich te melden en de drempel laag maken.

Celibaat als een van de oorzaken
Door het celibaat, een voor veel mensen niet te hanteren onderdrukking van seksuele energie, moet er een enorme waakzaamheid gelden voor mensen die werken in nabije relaties. We weten dat onderdrukte seksualiteit zich soms oncontroleerbaar een weg baant. Mensen hebben zo’n behoefte. De kerk is verantwoordelijk door het celibaat te eisen en maakt daarmee een voedingsbodem voor geheime seksuele relaties.

Hulp en Recht moet zichzelf verplichten om te melden bij justitie
Bij hulp en recht moet er – ze onderzoeken strafbare feiten- meldingsplicht komen naar justitie en het wereldlijke recht.
Ook al zijn vele zaken verjaard, de politie heeft een archief van aangiften en meldingen waar zaken van dezelfde dader kunnen “matchen”

Incestueuze hulp
De hulpverlening die hulp en recht geeft is “incestueuze” hulpverlening. Hulpverlening door de bij het systeem betrokken instituut en functionarissen dat kan niet helemaal gezond zijn. De daders en medeplichtigen geven zelf de therapie wel. Maar wie is nog geloofwaardig en schoon in een orgnanisatie die daders gewoon verplaatst naar een andere plek zonder verdere gevolgen? De kerk moet buitenstaanders inhuren, betalen en volop de gelegenheid geven waarlijk hulp te bieden.

Peter John Schouten

de gnosis is medeoorzaak van het gedonder in de RK-kerk

Ik ontving een brief over het gnosticisme in verband met seksualiteit in het algemeen en de toestanden rondom seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in het bijzonder.

Ik citeer de briefschrijver:
De grondslag van het gnosticisme is de scheiding van de menselijke ziel en het lichaam.Het lichaam van de mens wordt als zijnde de minderwaardige gevangenis van zijn edele, goddelijke ziel beschouwd. Die goddelijke ziel wordt geacht eeuwig te zijn, dat wil zeggen niet geschapen, maar door inbedding in het stoffelijke lichaam, in een vorm van vergetelheid gebracht.

Door middel van allerlei vormen van meditatie en cultische oefeningen tracht men de ziel los te maken van de geestelijke verbinding aan het lichamelijke. Die bewustwording is het zich terugplaatsen in de verborgen “in slaap zijnde kennis” (=gnosis).
Indien men teruggaat naar de bijbel, met name het eerste testament, wordt daarin geleerd dat de mens is “geest, ziel en lichaam.”
Er is in de schrift geen sprake van dat het lichaam de gevangenis van de ziel is.
De geest “=pneuma” is de levensadem, die ziel en lichaam bij elkaar houdt, tot eenheid in stand houdt. Men kan wel onderscheiden maar niet scheiden. Daarom is het lichaam evenwaardig aan de ziel en omgekeerd. De gnosis gaat ervan uit dat de gehele stoffelijke wereld minderwaardig is. Verlossing is naar gnostische begrippen zich ontdoen van de stoffelijke wereld, culminerend in het lichamelijke en dan, uiteraard ten top in het seksuele , waarin de fysieke ervaring optimaal is.

Met name in de Griekse filosofie is de gnosis prominent aanwezig, het is dan ook een Grieks woord.Het oorspronkelijke joodse denken, zoals te traceren in het eerste testament is niet gnostisch. Daarom dient het Christelijk geloof vrij te bljven van gnostische invloeden.

Het celibaat zoals dat zich in de rooms katholieke kerk manifesteert heeft haar basis meer in de gnosis dan in het evangelie. Er bestaat wel zoiets als de “gave van de onthouding”, maar dat is een gave, geen wettelijk opgelegde last.
De rk kerk stelt het celibaat boven het huwelijk. Zij draagt wel degelijk een anti-lichaams houding in haar stelsel , het hoogste wordt bereikt in anti-seksualiteit.
In de priesteropleiding wordt die antiseksualiteit door hersenspoeling erin gestampt.
Het minderwaardig stellen van des menschen lichaam leidt onherroepelijk tot spirituele hoogmoed.

De gnosis kent de indeling van vleesmensen, zielemensen en geestmensen. Die laatsten zijn uiteraard de vergevorderde gnostici.
de kennismens die zijn vermeende Godheid in zichzelf door training heeft leren ervaren. Hij leeft vanuit en in zijn spirituele ervaringskennis “=gnosis”, staat ver boven de vleesmens.
RK priesters stonden /staan dus hoog boven de gewone mensen, zo werd geleerd. Zij noemden zich alter-christus, een andere christus. Dergelijke titulatuur heeft echter geen bijbelse grondslag.

Vergeven en vergeving aanvaarden
Kunnen vergeven is een goede zaak , maar vergeving aanvaarden, zo blijkt steeds weer, is een inmens moeilijke opgaaf, zeker voor RK-ambtsdragers. De betrokken priesters zijn zelf ook de dupe van een stelsel waarin zij vaak jong verzeild zijn geraakt. Een stelsel dat van zichzelf leert onfeilbaar te zijn, kan niet correctief zijn. De rk kerk is zulk een stelsel. Als een priester spreekt en handelt, dan spreekt en handelt God zelf. Fouten konden niet bestaan. Het imago van de kerk ging boven het heil van het individu. Al wat contra een priester werd ingebracht, was heiligschennis. Daarom ging alles in de doofpot (of het heilige putje).

De mens moet niet meer willen zijn dan dat hij is: geen God, maar een feilbaar mens.

Netwerk TV zoekt

Geachte meneer, mevrouw,

Graag zou ik voor een tv-programma in contact komen met iemand die door een priester/pastor is misbruikt en daar wel over zou willen praten.
Reacties worden uiterst vertrouwelijk behandeld, over alles kunnen we afspraken maken.
Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

N. Zonnenberg
E-mail: nanettez@hotmail.com
tel.nr.: 06-20403567

Let op met Hulp en Recht

LET OP!
Hulp en Recht is een stichting die zorgvuldig onderzoekt wat er in het verleden door kerkelijke functionarissen is misgedaan.
Iedere betrokkene wordt gedetailleerd ondervraagd over wat er is voorgevallen in het verleden. Hier wordt verslaglegging van gedaan, die ter inzage is voor betrokkenen. Er wordt gemeten naar Kerkelijk Recht, door mensen die zijn aangesteld door de Katholieke Kerk. Er moet voldoende bewijs zijn voor wat er is gebeurd. Getuigen en lotgenoten die door dezelfde persoon zijn misbruikt zijn nodig als de pleger zijn geheugen hapert.
Verwacht geen onvoorwaardelijke hulpverlening bij je verwerkingsproces van de kant van de kerk. Zij hebben belang bij de doofpot. Bij bewezen feiten is een financiele schadevergoeding mogelijk, of disciplinaire maatregelen tegen de pleger.
(Peter John Schouten)

Priesters verdacht van pedofilie

Het vaticaan is in verlegenheid gebracht door twee justitiele onderzoeken tegen priesters die verdacht worden van pedofilie.
Het OM in de zuid-Italiaanse stad Terni verdekt de 82 jarige don Pierino Gelmini, een bekende priester die 160 ontmoetingsventra voor jonge drugsverslaafden heeft opgezet. In Turijn loopt een voor onderzoek tegen zes priesters . Deze zaak kwam aan het rollen nadat een jongen een priester had gechanteerd. Eenmaal opgepakt vertelde de jongen dat hij seksuele contacten met priesters heeft gehad.
uit NRC 5 augustus 2007

Verdachte priester spreekt van joods complot

ROME – Een Italiaanse priester die van seksueel misbruik wordt verdacht, heeft gesteld dat joden achter de aantijgingen zitten. De 82-jarige Pierino Gelmini sprak over een samenzwering door een radicale joodse lobby die de katholieke kerk zou willen verzwakken, meldden Italiaanse kranten.
gelmini.jpegDe geestelijke geniet in Italië grote bekendheid om zijn werk onder drugsverslaafden. Hij wordt beschouwd als een spiritueel leidsman van rechtse politieke leiders als ex-premier Silvio Berlusconi.
Enkele jonge patiënten die vorig jaar uit een van de opvanghuizen van een organisatie van de priester werden verwijderd, dienden een klacht tegen Gelmini in.
(uit de Telegraaf)

Hopman Fokke

imggif.gifuit NRC 1 aug 2007