WODC: Veel problemen na seksueel misbruik in de kindertijd

WODC is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, meestal aangeduid met het acroniem WODC is een onderdeel van het Nederlands Ministerie van Justitie en is gevestigd in Den Haag.

Persbericht | 16-05-2012

Personen die in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn door volwassenen rapporteren veel problemen op verschillende gebieden van functioneren, zowel direct na het misbruik als ook op langere termijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) dat 16 mei openbaar is geworden.
Onderzoeksmethode

In het onderzoek werd een overzicht gemaakt van de onderzoeksliteratuur over gerapporteerde problemen na seksueel misbruik (SKM) in de kindertijd. Dit werd gedaan door systematische overzichtsstudies over gerapporteerde problemen na seksueel kindermisbruik te verzamelen en samen te vatten. Op deze manier zijn de resultaten van tientallen studies en duizenden deelnemers op overzichtelijke wijze samengevoegd. Ook kunnen trends en relaties worden aangeduid, gezien de schaalgrootte van het gecombineerde onderzoek.
Definitie seksueel kindermisbruik

Over seksueel misbruik van kinderen werd in dit onderzoek gesproken wanneer sprake was van (elke) seksuele activiteit tussen volwassenen en minderjarigen (jonger dan 18 jaar).
Gerapporteerde problemen

In totaal werden 35 verschillende problemen na seksueel kindermisbruik onderzocht. Vierentwintig van deze problemen werden vaker gerapporteerd door slachtoffers van seksueel kindermisbruik in vergelijking met personen die niet seksueel misbruikt zijn. Voor negen verschillende problemen werd een gemengd resultaat gevonden (sommige symptomen van dit probleem werden vaker gerapporteerd door slachtoffers van SKM, sommige minder vaak) en voor twee problemen werd geen verschil gevonden in de mate waarin deze voorkwamen bij slachtoffers en niet-slachtoffers.
Functioneringsgebieden

Er werden vijf categorieën van functioneren onderscheiden waarop de gerapporteerde problemen zich voordeden. De gerapporteerde problemen werden onderverdeeld in vijf categorieën van functioneren. Het ging onder andere om 1. medische problemen zoals slaapstoornissen; 2. psychische problemen (bijvoorbeeld angststoornissen); 3. seksuele problemen (onder meer ‘handel’ in seks: seks in ruil voor geld, drugs of onderdak); 4. herhaling van geweld (opnieuw slachtoffer worden van seksueel misbruik op latere leeftijd) en 5. om andere problemen, zoals betreffende leerprestaties.
Problemen veelal onafhankelijk van kenmerken van misbruik

Er is tevens onderzocht of er omstandigheden/achtergrond kenmerken van het seksueel misbruik zijn die de ernst van de gerapporteerde problemen beïnvloeden. Uit deze analyses is gebleken dat er in de meeste gevallen geen specifieke omstandigheden zijn die de relatie tussen SKM en de gerapporteerde problemen beïnvloeden: de problemen van de slachtoffers van SKM worden ongeveer gelijk gerapporteerd over een groep van personen met een brede range van achtergrondkenmerken, onafhankelijk van verschillende kenmerken van het misbruik (aard, frequentie), onafhankelijk van kenmerken van het slachtoffer (leeftijd ten tijde van het misbruik, sekse) en onafhankelijk van methodologische kenmerken van de studies (manier van vaststellen van het SKM).
Conclusie

Slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd rapporteren op verschillende domeinen van functioneren meer problemen dan personen die niet seksueel misbruikt zijn in de kindertijd. Deze problemen worden gevonden bij een brede groep van onderzochte personen, onafhankelijk van kenmerken van het misbruik.