Ben

Gevolgen misbruik door anderen
Zichzelf zien
In vele jongens ziet hij iets van zichzelf
zij zijn voor hem tot een obsessie geworden
alles wil hij van kinderen delen
en indien mogelijk alles voor willen doen
want hij weet wat hen ontbeert
als jongen verlangt hij altijd met een jongen samen te willen zijn
hem te willen liefkozen
een jongen is hij gebleven
niet bepaald uitgegroeid tot een man met al zijn mannelijkheid
weet zich telkens een kleine jongen tegenover wie dan ook.

Kind-zijn afgenomen
Toch werd hem het kind-zijn afgenomen
als een bloemknop te vroeg opengepeuterd
die volwassen zaken gaan hem nog geenszins aan
toch zijn ze hem opgedrongen
had slechts te happen en door te slikken
tot een pseudovolwassene gemaakt
al zijn onbevangenheid verdwenen
geschaad in het vertrouwen van mensen
mannen staan hem geenszins aan
de mens heeft hij al te snel door
ziet allerlei dingen tussen hen gebeuren
zijn sociale scherpte is enorm.

Echtheid
Alsmaar op zoek naar de echtheid en de waarheid
heimwee naar de onbevangenheid, zuiverheid en eenheid
weemoedig wil hij dat uitbeelden in eeuwigdurende naaktheid
hij gruwt van zijn eigen kleding
houdt zich zo zuiver mogelijk van troebele naturen
altijd is hij serieus
een diepe ernst trekt door hem heen.

4bennieAfkeer en verzet
Een diepe afkeer heeft hij van de maatschappij
het meest walgt hij van vrouwen
– feministische jufs die het jongens-eigene van jongens ontroven –
een wereld van de schone schijn
die dubbele moraal van alle mensen
alles barst van drogredenen en mythes, leugens en illusies
de werkelijkheid blijkt onwezenlijk te zijn
iedereen wantrouwt hij
– als de chef binnenkomt
is iedereen opeens heel ijverig
hij doet het tegenovergestelde –
hoe haat hij het ontvangen van geschenken
nooit komt dat uit een oprecht hart
ook zijn aanrander bleek nog andere jongens te hebben
verraden voelde hij zich.

Eigen schuld
Ach, het is toch helemaal niet zo erg
dat ze je genomen hebben
je beeldt je maar wat in
meegesleurd werd hij in hun bagatellisering
totdat zijn ontkenning schipbreuk leed
hij kon er niet meer omheen
moest de volle omvang van de schade onder ogen zien
zelf verantwoordelijk voelt hij zich voor al wat hem overkomen is
diepe schuldgevoelens kwamen bij hem op
vol raakte hij van zelfverwijt en zelfoordeel
geen enkele reden had hij voor zelfbeklag of zelfmedelijden
daar schiet je trouwens niets mee op
zou hij ooit zijn eigen tengels kunnen afhouden van zijn zoontje
afstandelijk moest hij van hem blijven
– maar een totaalopvoeding had hij hem gegeven
alles heeft hij hem onderwezen wat hij maar nodig had
redenen had hij daartoe meer dan voldoende
zijn God en Vader stond hem in alles bij.

Harige, zwetende mannen
Overrompeld werd hij door diepe schuld en schaamte
nooit zou hij met iets door media bekend willen worden
die weerde hij angstvallig van zich af
al zijn rechtszaken liet hij afhandelen achter gesloten deuren
hoewel hij niets verkeerds had gedaan
zo walgt hij van zijn verjaardag, viert ‘m niet
want centraal wil hij nimmer staan
zijn keel snoert in bij al die valse complimenten
welk een grote hekel heeft hij aan dat al
zijn lichaamsgeuren brengen hem in de war
wil niet gelijk worden aan al die harige en zwetende mannen
die al hun wellusten op hem botvierden
sport staat hem ook daarom heftig tegen
alles wenst hij te doen met zijn hoofd.

Waardeloos
Hij is geheel nietswaardig gebleken
voelt zich een nietsnut en een onbenul
heeft geen enkel gevoel voor eigenwaarde
nooit heeft hij het over zijn eigen ik
maar schrijft over zichzelf in de hij-vorm
slechts gewaardeerd weet hij zich door zijn misbruikers
nog even en dan zoekt hij hen weer op
de wil van de ander gaat altijd voor
hij past zich aan, is welwillend
staat altijd voor hen klaar in alle onderdanigheid
legt zich toe op het beoefenen van de gastvrijheid
– gedienstig schilderde hij dikwijls muren en plafonds van anderen –
nederig wenst hij te blijven
waarom zou hij zich belangrijk voelen
zijn God heeft hij primair gesteld, boven zichzelf
als dienstknecht wenst hij elke dag voor de Heer Jezus op te sieren
slechts op Hem kan hij zich verlaten
– ook zijn alternatief thuisonderwijs liet Hij hem gelukken

Schandjongen
Inlevend is hij naar elk ander
is voorkomend, staat altijd voor hen klaar
opkomen zal hij voor de zwakkeren
hoe voelt hij hun tekorten en pijnen
nooit wijst hij op hun fouten
want kritiek is er al genoeg
maar houdt hen altijd in hun waarde
ook als schandjongen stelt hij zich actief op
lotsverbonden weet hij zich met andere schandjongens
als het in zijn vermogen ligt – uitredden zal hij hen, een voor een
uitgespuwd door iedereen – maar geliefd door hun Vader
dat is toch het enige dat telt.

Het waarom
Als dienaar voelt hij de macht van de ander
anti-autoritair is hij in zijn optreden
hoe verafschuwt hij mannen met gezag
maar zo waren nu eenmaal de machtsstructuren in zijn tijd
een kind heeft het zelfs niet te wagen zijn mond open te doen
verkeerd te denken van een volwassene
het waarom behoorde slechts hen toe
nooit drong hij zich aan hen op
maar uiterst gevoelig werd hij daardoor voor kritiek
verplichte afspraken maken gaan hem slecht af
maar soms maken ze het werkelijk te bont
bij onrechtvaardigheid komt al zijn drift naar buiten
onberekenbaar is hij gebleken
zo wisselend in stemming, vol agressie
zich openbarend als een ware explosie

Dubbelheid
In alles blijkt zijn dubbelheid
niet willen en toch doen
lust en pijn zijn twee handen op een buik
in een roes laat hij zijn pijngrens verleggen
opdat zijn lust de walging overstemt.

 

de jongenOmkeringen
Gewend geraakt aan al die omkeringen
het natuurlijke naast het tegennatuurlijke
hetero of homo – of wellicht toch bi
volwassene en kind
is hij nu een man of een vrouw
ze hebben hem immers schaamteloos diep gepenetreerd
passief is hij bevonden, en niet actief
alles draait zich in zijn hoofd om
is hij schuldig of onschuldig
welk is de oorzaak, wat het gevolg
innerlijk verdeeld is hij gebleken
de verkrachter vertoont zich in twee gedaantes
als dienaar van God, in het zwart gekleed
– bij diens afscheid door velen op handen gedragen –
en als een naakte vent met die vreemde lichtjes in zijn ogen.

Ja is ook nee
Vertroebeld is de ja-en-nee-vraag
hij verwisselt ja met nee, en andersom
dat maakt hem zo besluiteloos
kan niet meer adequaat reageren
o zo bang om nee te zeggen
kan moeilijk praten, stamelt maar wat
zelfs een eenvoudige beslissing kan hij niet meer nemen
in de beroepskeuze haakt hij af
in zijn hoofd is een divergent denkproces gaande
hoe moet hij deze vraag interpreteren
er blijken steeds vele antwoorden mogelijk
hopeloos wordt hij van al dat denken in cirkels
het maakt hem steeds wanhopiger
dat reikt tot aan zelfmoord toe
waarom begrijpt hij niet direct wat de ander zegt
begrijpt hij ‘m steevast verkeerd.

Weg van de plek de onheils
De plek des onheils wenst hij niet meer te zien
steeds weer moest hij verhuizen
onrustig werd hij ervan
wenst vastigheid in zijn leven
zo’n behoefte aan rust en regelmaat
op gespannen voet staat hij met al die wisselvalligheden

Twee
Twee dingen tegelijk kan hij echt niet doen
dat brengt hem uit zijn concentratie
met moeite kan hij dingen regelen
een technisch klusje doet hij met de grootste moeite
het zweet breekt hem aan alle kanten uit
waarom moet hij zich dwingen in een ander denkpatroon
een hekel heeft hij om ergens naartoe te moeten
laat staan op vacantie te gaan
snel raakt hij de kluts kwijt
verward na een telefoontje
dat onnatuurlijke brengt hem in de war
de persoon wenst hij direct bij zich te zien
hem te horen, voelen, te proeven en te ruiken

Ontheemd en vervreemd
Vervreemd is hij van alles en van zichzelf
waarom leeft hij niet bij die traditionele stammetjes van weleer
waar alles nog op natuurlijke wijze verloopt
ontheemd voelt hij zich van alles
raakt afwezig en verward
verlegen komt hij over
onwezenlijk staart hij voor zich uit
is er voor een deel niet bij
anderen zien dat aan zijn vreemde gelaatsuitdrukking
hij droomt en fantaseert maar wat
loopt te piekeren en te filosoferen
als een mysticus op mystieke wijze verbonden met het hogere
naar hogere sferen vertrokken
uit zijn hoofd getreden.

Hyperalert
Hyperalert is hij op alles geworden
een schok trekt door hem heen
hevig schrikt hij voor de bel en telefoon
opnieuw ervaart hij de plotse knal van de venijnige zweep
zijn ademhaling wordt al te heftig
een diepe pijn trekt in zijn borst
nee, prik me niet
als hij zijn eigen bloed ziet
trekt het wit weg voor zijn ogen en bezwijmt

Nachtmerries
Telkens keren zijn dromen terug
alsmaar dezelfde gruwelijke thema’s
herinneringen die hij vergeten mocht doemden weer op
zijn nachtmerries houden hem de gehele dag bezig
nee, niemand mag dit weten
moet absoluut geheim gehouden worden
want zij zouden hem toch niet geloven
weerstand zou hij van hen ontvangen
in plaats van die felbegeerde liefde en begrip

portretEenzaam
Dit heeft hem getrokken in de eenzaamheid
zelfs met zijn leeftijdsgenoten is dit niet te bespreken
ze zouden in hun onbegrip hem mijden als de pest
vindingrijk werd hij in het opdissen van allerlei leugentjes om bestwil
vooral tegen zijn eigen vader en moeder
geleerd om uitstekend toneel te spelen
want het geheim moest kost wat kost geheim blijven
en waarom zou hij zich moeten rechtvaardigen
het hem aangedane onrecht leerde hij zwijgend te dragen.

Aldus raakte hij geïsoleerd van anderen
diep ingekeerd in zichzelf
als alleen op de wereld
ontberend alle begrip en liefde
verweesd raakte hij van al zijn broers en zusjes
het meest nog van zijn eigen ouders
die geen raad met hem wisten
waarom zou hij zijn probleem aan wie dan ook vertellen
want als iemand hem zou willen helpen
gewis pakt dit altijd averechts uit
autonoom leerde hij al zijn moeilijkheden zelf op te lossen
aangeboden hulp aanvaardt hij slechts met de grootste moeite
dopt zijn eigen boontjes zelf wel

Volle zalen
Heel snel vergeet hij het aangezicht van een ander
maar praat die een poosje met hem
herinnert hij heel diens karakter
het innerlijke ziet hij van hen, niet het uiterlijke
maar geen enkele aansluiting vindt hij bij anderen
een volledig ander denkpatroon hebben zij
het benauwt hem zo in volle zalen
veel geschreeuw en weinig wol
hij mijdt samenkomsten als de pest
op hun feesten is hij nimmer van de partij

Zinloos
Onverschillig is hij van alles geworden
wat voor zin heeft alles, en dit leven
gelaten laat hij alles aan zich voorbij trekken
weerstand bieden blijkt geen enkele zin
het kaas laat hij maar van zijn brood eten
futloos en krachteloos voelt hij zich
somber en dor
waarom moesten die kerels steeds weer specifiek hem uitkiezen
straalt hij dat soms uit
heeft hij soms honing aan zijn kont
de beklemmenis omvangt hem
hoe wenst hij de bevrijding
die opleiding heeft hij maar afgebroken
die lesstof boeit hem niet het minste
neerslachtig raakte hij
gemelijk, humeurig en bedroefd
geheel en al verscheurd.

Jezus
Maar het negatieve gedrag schakelde hij snel om naar het positieve
die knop in zijn hoofd zit er niet voor niets
de Heer Jezus heeft hij zich toegeëigend om te overleven
en zijn leven tot een succes te maken
al zijn angsten overwon hij in gebed
kon dat feilloos aan Hem overgeven
zijn optimisme kende geen grenzen
het verschafte hem nieuwe hoop
vrolijk werd hij ervan, tot euforisch toe
schonk hem kracht, maakte hem fit
gelukkig is er nog plaats voor een lach
voor een fijne grap.

Intelligent en hoogbegaafd
Het klaarde op in zijn hoofd
in staat om helder te denken
hij weet hoe geniaal hij van nature is
intelligent en hoogbegaafd
al is dit eerder een vloek dan een zegen gebleken
van het ene te veel, van het andere te weinig
wat levert die vierdimensionale wereld hem in de practijk op
ach, dat mathematische denkproces
dat rationele en abstracte denken
als een metafysicus alsmaar zoeken
wat is de oorsprong en wortel en kern van alles
zijn wijde moraliteit
paradoxaal maar waar
met al wat hem overkomen is op geslachtelijk gebied
het heeft hem meer dan brilliant gemaakt.

Doorgaan
Altijd moest hij bezig blijven
hard werken om die donkere onweerswolk voor te blijven
voortdurend rende hij achter alles aan
zo doelmatig mogelijk moest hij omgaan met zijn tijd
perfectie moest er wezen
falen mocht hij nimmer
ver heeft zijn hoofd hem over alle grenzen heengejaagd
hoorde niet dat zijn lichaam een grens aangegeven had
daar ging hij weer onderuit

de Ware Overlever
Hij bijt zich verwoed door het leven heen
zijn begaafdheid en creativiteit
een ware overlevingskunst
inventief is hij gebleken
veerkrachtig, vol expressie
alle vormen van kunst heeft hij bedreven
boetseren, beeldhouwen en installaties
schilderen en tekenen
chinese karakters schilderen
proza en poëzie
muziekcomposities componeren en spelen op zither en cymbaal
in alles heeft hij zich weten te uiten
al zijn herinneringen op verbloemde wijze vorm gegeven
alles doortrokken van het geslachtelijke

Seks en dwang
Sterk gericht blijkt hij op het mannelijk geslacht
geraakt in de ban van de penis, fallus en lingam
alles wenst hij ervan te weten
zoals God dat bedoeld heeft
trekt dat uitvoerig na in heel de natuur door Hem geschapen
naast alle mogelijke vormen van perversiteiten
een obsessie is dat voor hem gebleken
zo zinnelijk vol hartstocht, wellust en geilheid
grenzeloos in seksuele activiteiten
als dat niet met anderen gaat, dan maar met zichzelf
tot in het extreme toe
nee, hij wil het echt niet meer
en toch gebeurt het telkens weer
verlangt zo om weer mishandeld en verkracht te worden
vastgebonden en tentoongespreid
ondersteboven gegaffeld en geslachtelijk doorgeseld
wenst weer te zweven tussen de sterren van de Melkweg
hoe verslaafd weet hij zich
telkens moet het zich herhalen, keer op keer
hij daagt hen zelf weer daartoe uit
virtueel pijpen zal hij hen, zijn hele leven lang
herinneringen steeds weer oprakelend
zo verliefd is hij op zijn eigen geslacht
maar zo heeft zijn Schepper dat niet bedoeld
de voortplanting staat in al dat geslachtelijke primair
de lust gaf Hij erbij opdat het geschiedde, tot een feest
maar met de pil scheidden zij de lust van de voortplanting af
de wellust omarmd, het kinderen krijgen weggedrongen
het hek raakte van de dam

Positieve Pijn
Maar nietaflatende pijnen in zijn liezen bogen zijn verslaving af
blijvend bleek hij getroffen in zijn schaamstreek
naast zijn psychische liep hij ook nog een fysieke dwarslaesie op
dat was het laatste cadeautje achteraf van zijn belagers
ach, dat kan er nog wel bij
al het negatieve buigt hij om tot positief
dit komt hem louter ten goede
en ook zijn Heer
Die hij niet met het badwater – de kerk – heeft weggegooid
Die hem met alles heeft bijgestaan in alle geduld
tot een blijvende meerwaarde werd hij voor zijn Vader
hij is Hem ondanks alles intens dankbaar voor dir al
hoe wonderbaar zijn al Zijn wegen

20 antwoorden
 1. Didier Bourry
  Didier Bourry zegt:

  Mooie ontroerende en confronterende tekst. Net als in het boek van P. J. Schouten, klopt bijna alles wat ik jaren heb meegemaakt. Geloof heeft mij nooit geholpen, ben totaal ongelovig nu.
  Zou goede psychotherapeut moeten vinden dichtbij, maar moeilijk te vinden.
  Gisteren nog, naar dokter door huidinfectie. Gevraagd om mijn bloeddruk te nemen, ai, 20, nogal hoog. Ik vertelde dat het deels kwam door moeilijke situatie met mijn moeder in rusthuis, vader en mijn verleden als misbruikte jongen en dit jaren lang. Ik vertelde de huisarts dat ik het boek Traumaseksualteit aan het lezen was. Reactie: heb je daardoor zoveel stress? Denk je dat het goed is om dit allemaal te lezen? Ik zei, ja, zeker omdat ik nu begrijp waarom ik bepaalde dingen deed net als andere slachtoffers of wie ik ben.
  Die arts, vriendelijke man, had geen patiënten meer na mij. Ik dacht dat hij even luisterend oor kon zijn, maar noppes. Toch niet normaal dat hij tijdens de consultatie het nieuws op een tweede computerscherm zit te volgen. Een maand geleden, ook voor huidproblemen, was hij wielerkoers aan het bekijken. Dat is beetje de reden waarom ik vaak negatief ingesteld ben t.o.v. professionelen. Had dit ook al bij paar psychologen en psychiaters. Dan haak ik vlug af.
  Maar de tekst hierboven, veel mensen zouden dat ‘moeten’ lezen.
  Groeten

  • ben goeman
   ben goeman zegt:

   Uit de kast komen of niet? Wel via deze website, maar beter niet buiten deze website om. De mensen zijn er gewoon niet rijp voor, en worden dat ook nooit. De jongen heeft ook thuisonderwijs gegeven, niet begrepen door instanties, de buurt, de familie. Dat zestien jaar lang. Maar de Heer Jezus deed hem standhouden, het tot voltooiing brengen. Stond hem in alles bij, ook tegenover al die zes rechters, hoewel hij niets verkeerds heeft gedaan. Had je maar geloof, dan kon je net zoals hij alles aan Hem overgeven. Dat geeft zoveel rust, en kracht. Sterkte! Ben

   • Harm Puite
    Harm Puite zegt:

    Bijzonder Ben, hoe je je hier toont. Is dat voor jou de eerste keer, dat je zo veel over jezelf schrijft en vervolgens ons, de wereld, lezen laat? Hoewel je tekst soms cryptisch is begrijp ik meestal wat je bedoelt. Natuurlijk omdat het herkenbaar is. Vertelde nu in de laatste strofe dat je een fysieke dwarslaesie hebt opgelopen? Door je belagers?

    • Ben Goeman
     Ben Goeman zegt:

     Inderdaad de allereerste keer voor mij, moet er zelf ook nog aan wennen. Ja, een ruggeletsels ervan opgelopen, dat dan op latere leeftijd er opeens uitkomt. Zenuwen die alles moeten aansturen werken maar gedeeltelijk. Gelukkig zijn er overal hulpmiddelen voor, zoals urinale en anale katheters. Ach, wat doet het eraan toe? De jongen kan nog lopen, en zijn invalide vrouw verzorgen. Elke dag proberen op te sieren voor God, en ook voor ons. En ja, het lukt, met een lach en een traan. Ben

     • Harm
      Harm zegt:

      Knap dat je het allemaal hebt kunnen opschrijven! Fijn dat je relatie met God zo goed is dat je daar kracht uit kan putten en daardoor overeind blijft. Mijn beste wensen.

     • Ben Goeman
      Ben Goeman zegt:

      Tja, de jongen schrijft zeer veel, om alles wat hij in deze wereld aanschouwt van zich af te kunnen schrijven. Maakt er boeken van, met illustraties enzovoorts. En geeft ze niet uit, maar bergt alles op in zijn bureau. Zonde? Neen, zo blijft zijn hart zuiver en oprecht, zonder trots, wil niet over het paard getild worden. Maar in de ochtend leest hij altijd overvloedig uit de Naardense bijbel (de enige redelijk goed vertaalde) voor inspiratie en kracht. Nee, naar een kerk gaat hij nooit. Wilde vroeger missionaris worden in de Kongo, dus priesterstudie in een internaat. Ook daar misbruikt. Geen aangifte gedaan. God oordeelt, niet hij. Ben

     • Didier Bourry
      Didier Bourry zegt:

      Meen je dat? Dat je zoveel gezondheidsproblemen hebt? Vrouw verzorgen. Wauw, alle respect. Gelukkig dat je steun vindt in je geloof. Chapeau. Ik voel me nu klein man. Ook wel gezondheidsproblemen maar probeer het te relativeren. Met pijn leven kan altijd. Ik bewonder je wel man.

  • Ben Goeman
   Ben Goeman zegt:

   Toch wil de jongen nog even terugkomen op je eerste reactie. Gisteren was het namelijk de eerste dag dat hij op dit forum zit, nog nooit zoiets gedaan. Jarenlang ben je misbruikt geweest – gelijk deze jongen – en je kon je verhaal niet kwijt aan de dokter. Als je wilt kun je hier het een en ander kwijt, wees niet bang om het meest essentiële wat je dwars zit nu te uiten. Ook al is het nog zo schaamtevol of banaal. Ook de jongen uitte zich hierover in zijn stukje poëzie. Hij zal je dan benaderen vanuit een andere hoek dan psychologen doen, vanuit zijn geloof, maar ook heel menselijk – ook hij heeft zijn tekortschietingen, toch? En hij zal niet toelaten dat anderen die op dit forum komen je misschien beschimpen of spotten. De jongen neemt dan alle schande en spot jou aangedaan op zich, gelijk Jezus Christus al mijn schande en vernederingen op Zich nam, ja ook desnoods alleen voor mij gestorven is, geheel naakt hangende in alle schande en spot aan het kruis. Gelijk Hij dus zo hield van deze jongen, zo houdt Hij ook van jou. Vanuit deze omhelzende liefde wil de jongen jou – en ook anderen die op dit forum komen – benaderen. Vanuit heel zijn hart. Ben

  • Ben Goeman
   Ben Goeman zegt:

   De jongen was toen tien jaar oud. Heb vele hele mooie tekeningen, soms ook heel bizar en surrealistisch. Ja, jongens hebben iets zo moois, zo zuiver, ernst, onbevangen, raak er niet over uitgetekend noch uitgeschreven. Ben

 2. Ben Goeman
  Ben Goeman zegt:

  Voor iedereen: zie ook mijn stukje poëzie “schandjongens” op dezelfde site als deze. Ben

 3. erwin
  erwin zegt:

  Hoi Ben,

  Je kan goed schrijven. ik denk echt dat veel mensen er wat aan kunnen hebben. ik herken er zeker dingen in. ik zelf ben niet verder gegaan met schrijven over mijn misbruik. misschien moet ik dat wel doen, al is het maar als therapie. ik heb wel moeite om met je via dit platform te communiceren, maar misschien is het wel beter dan rechtstreeks mailen. Ga vooral zo door Ben en verder sterkte en het allerbeste gewenst. groet erwin

 4. ben goeman
  ben goeman zegt:

  Dag Erwin,
  na jouw reactie eerst jouw verhaal opnieuw doorgelezen; en mijn reactie daar ter plekke.
  Waarmee kan deze jongen jou helpen? Het bevestigt wel, dat hij moet doorgaan met het
  schrijven van zijn stukjes poëzie, steeds weer met andere soorten van tekeningen en schil-
  deringen. Heb voldoende voorraad hiervan, wel voor een heel jaar. Die stukjes poëzie schudt
  hij dan op het moment dat hij gaat schrijven uit zijn mouw, in gebed, anders lukt dat niet.
  Pas begin deze maand komt hij hiermee uit de kast, voelde zich gedrongen zijn lotgenoten
  op deze wijze te moeten helpen. Hoop elke week een stukje te schrijven. Spoedig over de
  ontering van het geslacht, en over dwangmatig handelen. Dat laatste zal heel geschikt voor
  jou zijn? Later volgen ook nog stukjes over eenzaamheid, over kinderen, en over schand-
  jongens. Als je iets aangrijpt, geef dan een reactie onder dat artikel. Probeer je over je
  schaamte hierover heen te zetten, Je ziet dat ook in mijn artikelen, neem daar bepaald geen
  blad voor de mond. Hij weet dat derden kunnen meelezen. Nou en? Het is slechts op deze
  site van Schouten, blij dat het kan. Ja, het moet, want met anderen is dit ten ene male on-
  bespreekbaar, in het verleden, nu, en ook later. En vooral voor jou is dit van belang, want
  in het algemeen wordt vanwege dat opkroppen alles steeds erger. Met jou is het wel bijzonder
  erg gesteld. Deze jongen is er tenslotte redelijk overheen gekomen, door zijn geloof. Nee, niet
  kerks, integendeel. Zie vooral mijn komende artikel “dwangmatig handelen”, dat hij zo snel
  mogelijk moet publiceren. Misschien al na dit weekend.
  Houd je, sterk, Erwin! Zelfs in jouw geval is deze jongen er vast van overtuigd, dat er nog hoop
  voor jou is. Opdat je kunt kruipen uit het dal, uit de put, waar je nu nog in ligt. Wil er alles wat
  in zijn vermogen ligt eraan doen om dat te bewerkstelligen. Sterkte Erwin! Ben

 5. Bonnie
  Bonnie zegt:

  Dag Ben, Ik (vrouw, moeder en atheist) wil jou graag laten weten dat ik heel erg onder de indruk ben van jouw verwoordingen en dat het me diep raakt wat jij hier schrijft over jezelf. Het is belangrijk wat je deelt. Het is voor velen niet-ervaringsdeskundgien (zoals ik) misschien ‘niet te bevatten’ wat jij schrijft, maar het komt bij mij recht naar binnen. Waarom? Niet omdat ik alles wat je zegt kan invoelen, dat kan ik niet, maar wel de strekking van wat je deelt. Ik doe zoals ik doe vanwege mijn verleden, ik zeg wat ik zeg en voel wat ik voel, vanwege mijn verleden. Ik ga ermee om. En ik verbaas me erover dat we in Nederland hier zo weinig aandacht aan besteden. We zijn nog steeds niet op zoek naar de reden (pijn, verdriet, onvermogen, wat dan ook) achter gedrag. Er is altijd een reden, een behoefte. We lijken wel blind wat dit betreft. Ben, jij verdient wél een podium. Met al wat jij schrijft en tekent. En ja, het zal heel confronterend zijn. Maar ik denk dat mensen wel een beetje wakker geschud mogen worden wat er met kinderen gebeurt en is gebeurd. Ik heb onlangs een paar beelden gezien uit een documentaire over ritueel kindermisbruik. Onverwacht. Het heeft me diep, diep geraakt en ik heb 2 nachten wakker gelegen. Maar ik dacht wel, dit is nodig. Want dit is wat het is. Wreed. We mogen wakker geschud worden. De waarheid weten. Als het aan mij zou liggen en ik heb de mogelijkheid, zou ik je een podium gunnen, samen met anderen mannen óf alleen. Een podium in de vorm van een boek, een tentoonstelling of bijeenkomst, een website of wat dan ook. Ik zou graag jou twee artikelen Ben en Mag ik jouw artikelen delen op sociale media? Je geeft belangrijke inzichten en die wil ik heel graag delen. Je verdient een groter podium.

  • Ben Goeman
   Ben Goeman zegt:

   Beste Bonnie, je mag met mijn stukjes poëzie en tekeningen doen wat je wilt. Heel erg bedankt voor je reactie, maar deze jongen is een eenvoudig iemand, wordt een beetje “dik” van complimenten, daar kan hij niet zo tegen. De reden is dat hij zeker weet, dat zijn Heer Jezus alles in hem werkt en doet, en dat hij zelf wel eens dwarsligt. Nee, niet ervan schrikken dat hij gelovig is, ga nooit naar een kerk, wilde vroeger missionaris worden in de Congo, maar is tijdens zijn studie op het seminarie misbruikt, en daarna, en daarvoor. De jongen is een daardoor een strijder geworden zijn hele leven lang, en dat is zeer de moeite waard gebleken! Hij weet goed wat atheïsme inhoudt, heeft daar onlangs een studie van gemaakt; overigens liggen ongelovigen – hoe paradoxaal dat ook klinkt – hem beter dan gelovigen. Want laatstgenoemden zijn doorgaans uit een of andere kerk, nou, dat heeft weinig of niets met de werkelijkheid te doen. Deze jongen ijkt alles aan de Schrift (bijbel) in de meest letterlijke vertaling, en ijkt het ook aan de natuur, en gebruikt zijn gezond verstand.
   Een poos geleden gaf hij aan zijn zoon alternatief thuisonderwijs tot zijn achttiende jaar, en acht jaar lang strijd gehad met rechters. Zie ook op de Blog van seksueelmisbruik, laatste artikel, over rechters, waar hij twee reacties geeft. Waarom hij je dat alles vertelt? Zijn grootste zorg zij kinderen in deze wereld, en vooral in Nederland. Heeft hierover heel veel geschreven, bestudeerd, nagedacht, opgezocht op internet, het is diep hartverscheurend! Bijvoorbeeld: spelen doen ze steeds minder, terwijl als een kind niet op de juiste wijze en veelzijdig speelt, GROEIEN ZE NOOIT UIT TOT VOLWAARDIGE VOLWASSENEN. Dat zie je nu reeds om je heen als je de volwassenen beoordeelt. Vooral buitenspel is uiterst belangrijk. Niets uit die zogenaamde speelgoedwinkels kopen, maar vaders moeten dat zelf voor hen maken – zoals deze jongen dat gedaan heeft.
   Hij heeft slechts twee stukjes poëzie op deze site staan, maar heeft er deze zomer nog elf (met afbeeldingen) bijgeschreven. Om in de toekomst misschien op deze site gezet te worden. Zelf kan hij dat niet, is afhankelijk van de webmaster Peter Schouten, die dus de eerste twee geplaatst heeft. Ben je erg geïnteresseerd erin, wil hij ze je persoonlijk toesturen. Maar wel een beetje jammer: liever doet hij alles via Seksueelmisbruik.info, dan hebben anderen er ook iets aan. Misschien kun je Peter stimuleren een aparte hoek voor deze jongen in te ruimen op zijn site? Hij raadde me aan op een eigen website te openen, maar dat ligt volledig buiten mijn vermogen. Zit pas twee jaar op internet, wilde er nooit op.
   Vertel eens wat over jezelf. Misbruikt geweest? Hoe? Wat is je werk? Interessen? Je man?
   Veel groetjes van Ben

 6. Bonnie
  Bonnie zegt:

  Dag Ben, ik heb zelf geen misbruikervaring. Ik ken wel veel mensen en het aantal is gegroeid sinds ik over dit onderwerp praat. Het houdt me bezig. Ben in veiligheid opgegroeid en heel dankbaar daarvoor. Ik vind het welzijn van kinderen heel belangrijk. Sociaal pedagogisch hulpverlener geweest en nu zelfstandig trainer sociale weerbaarheid. Dat is heel mooi om te doen. Ben nu vrijwillig een evenement aan het organiseren voor ervaringsdeskundigen. Dapper Hart evenement (Harm heeft je daarop gewezen las ik, hij gaat zijn verhaal en kennis delen op deze dag) Ik vind dat het beschadigde kind een podium verdiend. Aandacht. Ik heb al veel mooie mensen ontmoet. Het wordt mooi, sterk en kwetsbaar tegelijk. We hebben een mooi ‘programma’ en ik hoop dat het veel aandacht krijgt. Zo draag ik mijn steentje bij.
  Ik ga wat je nog meer geschreven hebt zeker lezen wanneer ik het wat rustiger heb. Nu heb ik het vrij druk. Als je een tijdje niets terug hoort dan ligt dat aan mijn agenda, niet aan mijn interesse. 🙂
  Hele fijn avond!
  Groeten Bonnie

 7. ben goeman
  ben goeman zegt:

  Dag Bonnie, bedankt voor je reactie.
  De jongen heeft enkele maanden geleden van Harm mogen horen over dat Dapper Hart evenement, en heeft er uitvoerig naar gekeken. Goed, heel goed dat dit onder de aandacht van velen wordt gebracht, al is het maar voor acht uren lang. Hijzelf heeft echter besloten er niet aan me te doen, kan dat ook niet, heeft naast zijn psychische dwarslaesie ook nog sinds drie jaar fysieke dwarslaesie erbij gekregen vanwege dat misbruik vroeger, haha, dubbelop dus, is hij de enige in dit land hiermee? Zit er niet zo mee, integendeel, heeft hij nog iets extra’s om tegen te vechten, èn zijn geest nog meer uitzuivert tot een ware zuivere, ernstige jongen zoals hij dat in het stukje poëzie getekend heeft: naakt, open en kwetsbaar; zijn zaad uitzaaiend dat in een vruchtbare voedingsbodem valt om tot veel vrucht te laten worden – niet zoals velen die hun zaad teloor doen gaan, afsterft in de goot: er worden steeds minder kinderen verwekt – èn met een katapult in die andere hand, tegen allen die dat zaad willen vertreden, opvreten. Daar gaat dan die jongen, als een voortstormende gesel, om uit te redden war er nog uit te redden valt, al die misdeelde kinderen (niet voor niets dreef dat hem dat tot dat thuisonderwijs), en vooral de seksueel misbruikte jongens onder hen, die het harder te verduren hebben dan meisjes (wil je weten waarom? vraag ernaar!), en daaronder nog de stelselmatig misbruikten (zie mijn stukje poëzie :schandjongens). Zijn God bereidt hem in deze voorbereidende fase voor om juist voor laatstgenoemden iets te mogen betekenen. Zelf is hij ook zo geweest….
  Wat je van deze jongen moet begrijpen is zijn drijfveer. Zo’n tien jaar geleden openbaarde de Heer Jezus Zich op zolder aan hem. Hij is niet alleen voor alle mensen poedelnaakt aan het kruis gestorven, maar ook voor hem alleen. Ja, als Hij alleen voor deze jongen op deze gruwelijke wijze de verstikkingsdood had moeten sterven, dan had Hij dat gedaan! Dat besef knaagde zich vast in heel zijn hart en ziel; want zou jij voor een ander je leven willen geven? Nee toch? Sindsdien is deze jongen gaan schrijven en schrijven, tekenen, schilderen, muziek componeren, boetseren, meer dan tweeduizend tekeningen en schilderingen op zijn macbook gezet; twaalfduizend vel manuscript volgeschreven, die hij (opdat hij een nederige jongen blijft, zich niet verheft) in zijn kast heeft opgeborgen. Zo is hij geestelijk gegroeid tot wat hij nu is. Onderzoekt van alles de oorzaak, de kern, de oorsprong. Waarom is er dat seksueel misbruik? Waarom is de mens zo zoals hij is? Waarom dat vreselijke theater in deze wereld, waar alle waarheid is verdwenen? Niemand meer weet, waarom alles zo verworden is, waarom de mens vervreemd is van zichzelf. In de kerken zetten ze de Heer Jezus in als joker in hun spel, niemand doet meer wat Hij echt wil. Niemand kent Hem meer, maar geven Hem de schuld van alles, waar zij zelf de oorzaak van zijn.
  Deze jongen voelt elk moment van de dag het verdriet van God. Hij Die alles toch zo perfect, veelzijdig en bizar heeft gemaakt ( kijk alleen maar eens naar de voortplanting in de natuur, en bij de mens), die onder lede ogen moet aanzien wat de mens ervan gemaakt heeft. We hadden kunnen leven in een paradijs! Zijn liefde heeft Hij ons getoond door Zijn enige Zoon voor ons op te laten offeren, te laten vernietigen en ontledigen, te sterven aan het kruis – meer kon Hij echt niet doen dan dat – opdat een ieder die aanvaardt dat deze Jezus ook voor hem of haar is gestorven èn uit de doden is opgestaan, hij of zij dat ook zal zijn. Tja, deze boodschap klinkt wel erg paradoxaal, vreemd, en toch staat dit alles in de bijbel uitvoerig beschreven.
  Deze jongen heeft dit alles beseft, en is voor Hem een strijder geworden, zoals hierboven zojuist beschreven. Dit is een machtige drijfveer in hem geworden, hij stelt zich open voor Hem Die alles in hem bewerkt en doet. Nee, uit zichzelf kan hij geheel niets dan louter struikelen en vallen – maar Hij richt hem telkens op – en zo mag hij voor Hem een troost zijn, om Zijn pijn te verzachten. De jongen meldt dit aan jou (en anderen die dit lezen) onverbloemd, open en eerlijk, opdat je hem vanuit deze boodschap beter kunt begrijpen. Want ongetwijfeld komt ook voor jou de kater een tijdje na dit evenement, dat je dan liever voor jezelf houdt, omdat je ook bent gaan begrijpen, dat de mensen toch liever niet WILLEN begrijpen wat dit seksueel misbruik inhoudt. Maar we moeten doorgaan met de strijd, of ze willen horen of niet. Dit kwaad is niet uit de mensen te bannen, ja het zal steeds erger worden, ondanks alle openheid. En als je ooit eens verder met hem wilt, dan hoopt hij iets voor jou te kunnen betekenen.
  Tot slot voor jou nog dit stukje poëzie: “al die veelzijdig verdrukte kinderen”, geschreven op 23 oktober 2015:

  overal komt de jongen hen tegen
  groepjes straatjongens
  echte bengels zijn het
  veelal uitgestoten door hun ouders
  of weggelopen vanwege de ellende thuis
  samen zijn ze sterk genoeg
  allen leven zij van de straat
  menigten die hen niet kunnen zien of velen
  maar zij hebben te overleven
  snuiven lijm of roken een sigaret
  drugs en alcohol om hun verdriet te vergeten
  met rondzwervende kinderen delen zij hun buiten-zijn
  sommigen worden vanwege hun gebrek veel geld toegeworpen
  met opzet zijn zij daartoe verminkt
  elke avond worden zij leeggeschud door hun belagers

  anderen lijden vanwege het over hen uitgestorte gif
  meisjes strompelen voort op hun lotusvoetjes
  hun botjes puilen vervaarlijk uit
  in een satanisch ritueel geofferd aan de goden
  insnijdingen en pijnigingen tijdens hun jeugdwijding
  in een oorlog tot martelaren verheven
  of een geweer in hun handjes gedrukt om in het rond uit te moorden
  een fraai proefkonijn voor alle nieuwe medicijnen en geneesmiddelen
  bij een schoolexperiment een ipad in hun handen gedrukt

  te koop aangeboden op de slavenmarkt
  ondergebracht in fabrieken en kolenmijnen
  alsmaar op hun tenen lopen
  van hun ouders en anderen voortdurend moeten presteren
  een ware toets- en diplomaterreur
  vooral de jongens delven hierin het onderspit
  hun juf geeft hen niet die broodnodige vaderrol als na te volgen voorbeeld
  die overheersende feminisering maakt hen finaal kapot
  al het kwajongenszout uit hen weggedropen
  dan die kibbelende ouders om werkelijk helemaal niets
  uit elkaar, wordt hen kind door de ene ouder tegen de andere opgezet
  in een vreemd land raken zij cultuurontheemd
  of geleerd hoe zij over alles hebben te denken
  als communist of fascist, moslim of christen
  sommigen worden verheven tot een godin

  plotseling uit huis weggeroofd en elders opgeborgen
  een ware kinderhandel in adoptie
  opgesloten in een internaat onzedelijk betast
  jongens vele malen erger dan meisjes
  groepjes spiernaakte kinderen trekken rond
  opgevangen in een vluchtelingenkamp
  in de gevangenis horen zij niet thuis
  laat staan in een concentratiekamp
  uitgemergeld tekenen zij in vrolijke kleuren hun nieuwe werkelijkheid

  altijd wordt er naar hun mening gevraagd
  steeds maar moeten kiezen
  een beslissing kunnen zij maar moeilijk nemen
  waarnaar hun ouders zich moeten schikken
  zo bang zijn die dat hun kinderen zich bezeren
  het ruige buitenspel is hen ontnomen
  streken en kattekwaad uitgebannen
  niets mogen de jongens nog zelfstandig ondernemen
  of hen wacht reeds de ergste straf
  voor al dat bonte speelgoed halen zij hun neus op
  vervelen zich rot
  beseffen niet hoe verwend zij wel zijn
  dromerig of fatserig vanwege hun tv, computer of ipad
  ze hebben zich op de bank volledig klem gevreten

  hen is een etiket opgeplakt
  waar zij nooit meer vanaf komen
  normaal-mogen-zijn wordt tegenwoordig afgewezen
  de hoogbegaafde kreunt onder deze vloek
  waarom wordt hij toch zo verheerlijkt
  opgegroeid is hij in de couveuse
  kan het niet helpen dat hij een gebrek heeft
  waarom stellen zijn verzorgers zich zo vreselijk aan
  volledig overgepedagogiseerd willen zij alles met argusogen betuttelen
  zij weten dat zij anders zijn
  lesbisch, transgender of biseksueel
  homo of seks met een klasgenootje
  ze komen er maar niet mee uit met hun keuze
  met pakkertje grijpen ze hem altijd tussen zijn spillebenen
  hij speelt maar wat al te graag dat slachtoffertje

  altijd weer moet hij naar die pater of leraar toe
  ook zijn vader weet wel raad met hem
  nooit mag hij er met een ander over praten
  intern voelt hij zich meer op zijn gemak
  totdat hij door een rare kwibus uit de groep wordt geplukt
  hem in alles met een beminnelijke glimlach heeft te gehoorzamen
  zo is het leven van een schandjongen
  hoevele malen per dag moeten meisjes hun beentjes spreiden
  andere kerels spelen al te graag met hun kartelmes
  besneden, gecastreerd of ontmand
  of op allerlei andere wijzen verminkt of vermoord
  het meisje is de dans ontsprongen
  uitgehuwelijkt is zij aan een volwassene

  vastbesloten heeft de jongen zich hierop geworpen
  opmaken zal hij zich voor al die verdrukte jongens
  hen die wegsmelten in hun binnenste
  wegteren in hun hart
  maar het ferm weten te overbluffen
  want het past niet voor een jongen om te huilen
  of medelijden af te dwingen
  meesmuilend, met een heuse kwinkslag maakt hij er zich van af
  en haalt zijn schouders quasi-onverschillig op
  maar de jongen weet wel beter
  woorden zijn hier niet bij nodig
  hij doet zijn dagelijkse plicht
  vele schandjongens heeft hij de blijde boodschap mogen brengen
  het bloed van Christus Jezus heeft ook juist voor hen gevloeid
  Zichzelf geofferd tot een welriekende reuk voor Zijn Vader
  hen allen omhelzend bijeenvergaard voor Zijn troon

  Ben

 8. ben goeman
  ben goeman zegt:

  Andere reacties van deze jongen zijn te vinden in:
  a. “honderd verhalen” onder:
  Harm, zijn stukje van 24 juni 2016
  Paul M. van Dam 24 juni 2015
  Jurgen 22 april 2015
  Raymond 29 okt 2014
  Erwin 3 juli 2013
  Gijs 2 juli 2013
  Paul 28 juni 2013
  Harbert 20 feb 2013
  Kanari 14 nov 2012
  Dirk 10 juni 2012
  Tonino 29 jan 2012
  Willy 8 aug 2011
  b. “lotgenoten”, onder:
  Didier Bourry 6 feb 2015
  Justin 17 jan 2014
  Ruudv 25 nov 2012
  Stijn 22 aug 2012
  Voya 4 juli 2012
  Superad 9 juni 2012
  Bart de L. 28 jun 2011
  Sjauwe 26 mei 2011
  Arthur 6 maart 2011
  John 3 okt 2007
  c. “blog”, waaronder:
  16 nov 2016 “Dapper Hart Event 20 november gaat niet door” van Harm: openbaar maken (reactie op Harm, met andere reacties); God oordeelt (reactie op Maryse Verbeeck); en nog een reactie op Jos
  16 nov 2016 “Bevrijding” van Van Dam: aldaar een reactie gegeven op Marthe Link
  9 nov 2016 “Trump ’t is 9 november” van Van Dam: doodzwijgen; luisterend oor; en aldaar een reactie gegeven op Chris van Dyck
  2 oct 2016 “oud geval seksueel misbruik in Amersfoortse kerk ontdekt” van Van Dam: overwinning; en aldaar een reactie gegeven op Maryse Verbeeck
  14 sep 2016 “straffen voor ontucht met kinderen te vaak onvoorspelbaar” van Schouten: rechters
  17 april 2016 “huiselijk geweld eist in Nederland jaarlijks 50 levens” van Van Dam: huiselijk geweld
  24 febr 2016 “leer kind wat seksueel misbruik is” van Van Dam: seksuele voorlichting
  6 febr 2016 “Adriaenssens: verkrachten vraagt een specifiek denkpatroon” van Schouten: daders
  17 dec 2015 “hoe muziek mijn leven redde” van Van Dam: kunst; dromen
  2 maart 2015 “live kindermisbruik een Nederlandse specialiteit” van Van Dam: verwording Nederland
  10 oct 2014 “ritueel misbruik kinderen neemt onrustbarend toe” van Van Dam: ritueel misbruik
  19 mrt 2010 “België komt ook in beweging” van Leerschool: pausschap; kinderen
  13 aug 2007 “de gnosis is medeoorzaak van het gedonder in de RK-kerk” van Schouten: het geslachtelijke

 9. HeldR
  HeldR zegt:

  Dag Ben.

  Na alle jaren te zoeken naar antwoorden,
  kom ik ze op deze website tegen.

  Ik dacht eerst homoseksueel te zijn,
  maar na het lezen van “schandjongens” en “Ben”
  toch de conclusie moeten trekken,
  seksueel misbruikt te zijn.

  Pijn, verdriet, eenzaamheid.
  Niemand die je begrijpt.
  Hulp aanvaardt voor homoseksualiteit,
  blijk je dat helemaal niet(?) te zijn…

  Tijdens het lezen van je poëzie
  denk ik bij mijzelf:
  “Zou David ook misbruikt zijn geweest?”
  Jouw, mijn en zijn dichtvaardigheid,
  waar komt dat toch vandaan?
  Heeft hij dan misschien ook ziets moeten doorstaan?

  Kapot, omdat niémand je begrijpt
  zou het dan toch waar zijn, heb ik ooit iemand gepijpt?
  Ik walg van harige mannen, maar ook van vrouwen
  Ik weet niet wie ik ben, ik kan zelfs mijzelf niet vertrouwen.

  Respect en verdriet trokken zich door mij heen tijdens het lezen.
  Is dit nu het antwoord, kan ik eindelijk genezen?
  Ik had nooit gedacht dat misbruik een optie was,
  want ik kan mij er niets van herinneren.
  Het is verdrongen geraakt in mijn geheugen,
  wat is nu waarheid en wat een leugen?

  Ik had het bijltje al begraven, ik zocht geen antwoorden meer.
  Het is zó vermoeiend, al die vragen aan mijzelf steeds weer!
  Niemand heeft het bevrijdende antwoord,
  wie ik eigenlijk was, die jongen is lang geleden vermoord.

  Heel goed om jouw bevindingen te lezen Ben!!
  Hartelijk dank!
  Gods zegen!

Reacties zijn gesloten.