Jongens van Don Rua

Deze website is een initiatief van de Jongens van Don Rua.

Begin 2010 heeft de berichtgeving inzake seksueel misbruik ons weer bij elkaar gebracht.
Het was een onverwacht, verrassend, intens, emotioneel en ook inspirerend weerzien.
Wij hebben besloten onze krachten te bundelen,
en willen seksueel misbruik in Salesiaanse huizen in Nederland aan de kaak stellen.
De doofpotcultuur tot in detail in beeld brengen.
Wij doen dat o.a. door het openbaar maken van persoonlijke getuigenissen.

Huize Don Rua stond centraal in de berichtgeving over seksueel misbruik.

Wij willen benadrukken dat op deze website ruimte is voor getuigenissen van elk misbruik door Salesianen. Zowel mannen als vrouwen, en ongeacht waar dit misbruik heeft plaatsgevonden: op internaten, scholen, en parochies.

Schroom niet om je getuigenis kenbaar te maken.

Eymard Ville – Stevensbeek

Niet alleen omdat ik daar zelf in de jaren ’60 misbruikt ben, maar ook omdat er steeds meer nieuwe meldingen naar boven komen van misbruik op deze school, heb ik deze pagina aangemaakt. In de hoop dat andere lotgenoten ook hun weg naar de verwerking vinden.

Gebaseerd op de verhalen die mensen hier op de website geplaatst of aan mij persoonlijk gericht hebben, is het beeld ontstaan dat er in Stevensbeek een ‘nest’ aan pedofielen heeft gezeten. Dan kunnen de ongeveer 15 gevallen die mij bekend zijn niet de enigen zijn. Er moeten nog veel meer mensen rondlopen met nare seksuele ervaringen uit dat internaat.

Seksueel misbruik op jeugdige leeftijd laat een diepe wond achter, waar moeilijk ‘normaal’ mee te leven valt. Tel daarbij op dat het in dit geval om jongens gaat en bovendien in vertrouwelijke pastorale sfeer, dan is dat misbruik nog veel ingrijpender geweest.
Daarom is het belangrijk dit onder ogen te zien en de verwerking op te pakken.
Het kan helpen je verhaal te delen met mensen die begrijpen waar je het over hebt en die je geloven, omdat ze het zelf ervaren hebben.

Plaats jouw oproep of verhaal

Klokk

Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk KindermisbruikKLOKK (Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik) is een nog steeds groeiend aantal lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland.

Nadat duidelijk werd dat seksueel misbruik door de RK Kerk op scholen en internaten op grotere schaal voorkwam dan verantwoordelijken wilden toegeven, brak de tijd aan om krachten te bundelen. KLOKK werd samengesteld door vertegenwoordigers van slachtoffergroeperingen van diverse schoolcolleges en internaten.

Kindermisbruik is namelijk nimmer en door niemand geaccepteerd en moet met kracht bestreden worden. Dat juist priesters (onder de eed van een celibatair leven) het in hen gestelde vertrouwen op grove wijze hebben beschaamd, is extra schrijnend.
Aan de hand van door de kerk opgestelde regels, blijven kerkbestuurders het recht in eigen hand houden waardoor obscure praktijken, ten koste van talrijke individuele slachtoffers, in de doofpot konden verdwijnen.

KLOKK biedt slachtoffergroepen en individuele slachtoffers (mannen en vrouwen) en hun partners aan om zich aan te sluiten:
Voor individuele slachtoffers blijkt het ondoenlijk om het tegen de kerk op te nemen. Ook voor slachtoffergroeperingen valt het niet altijd mee om op alle vlakken vinger aan de pols te houden. Niet alleen emotionele en ethische aspecten wegen zwaar maar ook procedurele zaken vereisen oplettendheid. KLOKK wisselt verzamelde kennis uit waardoor deelnemende slachtoffers en groeperingen hun positie verstevigen.

KLOKK verzamelt informatie:
In Nederland volgt KLOKK de commissies Deetman, Samson, Lindenberg en Bandell op de voet. Met het buitenland onderhoudt KLOKK intensief contact over ontwikkelingen aldaar en niet in de laatste plaats om ontbrekende puzzelstukjes (reilen en zeilen van plegers) uit te wisselen en in elkaar te passen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een tijdsframe per dader. KLOKK vindt namelijk dat geen enkele dader de dans mag ontspringen.

KLOKK biedt een kennisplatform voor slachtoffers:
Daarbij valt te denken aan het wegwijs maken bij te volgen procedures, hulp bij het correct opstellen van een klaagschrift, advies bij de al of niet te volgen route via de (door de kerk opgerichte) omstreden instantie Hulp en Recht.
We staan in nauw contact met de media en, nadat de achterban van verschillende scholen is geraadpleegd, brengen we zonodig persverklaringen uit.

KLOKK helpt daadwerkelijk:
Bij KLOKK weten we dat het een moeilijke overweging is om met je verhaal naar buiten te komen. Gelukkig is gebleken dat onderling contact een effectieve bijdrage is bij het oplossen van je gevoelige probleem. De opluchting ‘niet meer alleen’ te zijn blijkt van onschatbare waarde. KLOKK kan je ook de weg wijzen naar betrouwbare hulpverleners die over uitmuntende expertise beschikken om je behulpzaam te zijn het leven weer op te kunnen pikken.

Vele honderden slachtoffers (mannen en vrouwen) hebben zich, om verschillende redenen, bij ons gemeld en aangesloten. Bij KLOKK ben je veilig als er een bel bij je begint te dreunen.
Klik hier om naar de website van KLOKK te gaan.

Canisius College Nijmegen

Deze pagina is een initiatief van: Slachtoffers Misbruik Canisius College Nijmegen

Nadat Mark Klabbers er voor gekozen had de openbaarheid te zoeken om seksueel misbruik op het Canisius College te Nijmegen aan de kaak te stellen bleek dat hij niet de enige was. Tal van (anonieme) slachtoffers ervoeren het optreden van Mark enerzijds als moedig, anderzijds als confronterend. Het Canisius College bleek namelijk bepaald geen uitzondering op het misbruikschandaal binnen de Kerk, Ordes en Congregaties. Tal van Jezuïeten blijken vele levens te hebben verwoest.
Enkele slachtoffers namen het initiatief een lotgenotengroep op te richten waar misbruikte jongeren zich met anonimiteitgarantie konden melden. Schoorvoetend (maar gestaag) druppelden en druppelen aanmeldingen nog immer binnen.

Geschokt ontdekte de groep dat meerdere Jezuïeten zich op meerdere Colleges in meerdere tijdsgewrichten hebben vergrepen aan een veel grótere groep jongens dan aanvankelijk werd vermoedt. Erger nog: plegers (onder de Jezuïeten) werden straffeloos overgeplaatst met alle gevolgen van dien.
Na deze vaststelling (en een matige medewerking van de Jezuïeten orde) bleek de noodzaak een meldpunt op te richten. Daarmee kan de omvang van het aangerichte leed in kaart worden gebracht, staan slachtoffers samen sterker en kan er met één mond worden gesproken om verhaal te halen.
Ondanks dat de slachtoffergroep inmiddels al heel ver is, wordt vrijwel dagelijks het vermoeden bevestigd dat er nog steeds jongens rond lopen met een geheim. Misbruik Canisius College kan dan een platform voor hen zijn. De groep werkt samen met andere internaten, scholen en colleges die opkomen voor erkenning van de slachtoffers en hun nabestaanden.
Deze gezamenlijke aanpak heeft als doel:
• (Al of niet gezamenlijk) verhalen / ervaringen te delen
• Samen met andere colleges gegevens te verzamelen over zowel Jezuïeten als andere ordes
• Aard en omvang van dit misbruik in kaart te brengen
• Misbruik formeel aan de kaak te stellen
• Middels ónafhankelijk onderzoek erkenning af te dwingen
• Het nastreven van een uniforme aanpak bij maken van officiële meldingen of klachten (bij Hulp en Recht, Commissie Deetman en politiek)
• Protocollen af te dwingen om seksueel misbruik wereldwijd door Kerk, Ordes en Congregaties te voorkomen en strafbaar te stellen.

De groepen zijn zich ten volle bewust van de (door schaamte) hoge drempel die slachtoffers moeten nemen om zich bij ons aan te sluiten. We doen er alles aan om je op weg te helpen bij het openbreken en blootleggen van het wijdverbreide kindermisbruik door de Kerk.

Voor je melding of overige vragen kun je mailen naar: misbruikcanisiuscollege@gmail.com
Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk met je melding om en is anonimiteit gegarandeerd!

Groep Maastricht

Slachtoffers van misbruik door de Broeders van Maastricht

Andere namen voor deze broeders zijn:
Broeders FIC
Fraters FIC
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
Brothers FIC
Deze congregatie had op vele plekken in den lande lagere scholen en internaten, zoals in Maastricht, Weert, Amsterdam, nabij Nijmegen en in Amersfoort.

De Groep Maastricht werd opgericht in 2011, streeft naar direct contact met de congregatie, en wil langs die weg komen tot erkenning en genoegdoening door de Broeders FIC..Bij de Groep Maastricht meldden zich in 2011 36 slachtoffers (zie noot hieronder).

De Groep Maastricht is tevens aangesloten bij KLOKK, de landelijke koepel kindermisbruik door religieuzen, Alle leden kregen het advies zich eveneens aan te melden bij de Commissie Deetman (www.onderzoekrk.nl ) en een klacht in te dienen c.q. aan te geven dat zij een klacht zullen gaan indienen bij Hulp en Recht ( www.hulpenrecht.nl)..

De Groep Maastricht had 2 lotgenotenbijeenkomsten. Er is een Kerngroep Maastricht (6 personen) gevormd welke in dialoog wilde met de Broeders FIC onder voorwaarde dat ‘zij en samen met ons uit wilden komen’. Dit oriënterend gesprek vond op 20 mei 2011 plaats en werd positief afgesloten. De afspraak werd met handdruk bevestigd.

Op 1 juli werden alle eisen tot Erkenning en Genoegdoening van leden van de Groep Maastricht aan de landelijk overste van de Broeders FIC aangeboden.
De gesprekken zijn in gang gezet.

***

NOOT.
In 1994 was er ook een actie mbt misbruik door de Broeders van Maastricht. Deze werd schriftelijk afgebroken door de generaal-overste van destijds, Broeder Muijtjens. Dit omdat hij (terecht !) niet verplicht was te corresponderen met een anoniem persoon. De initiator van de actie in 1994 deed zulks om zijn toen nog levende moeder leed te besparen, echter, de generaal-overste bleef vervolgens ernstig in gebreke naar de andere 58 slachtoffers welke zich bij die actie hadden gemeld. Bij de huidige Groep Maastricht zijn nog slechts 3 personen uit de groep van 1994.

Email Groep Maastricht
groepmaastricht@gmail.com
www.deonderstesteenmoetboven.nl
Tel 073-5217640…u wordt teruggebeld.

Survivors Voice Europe

Als ik in april 2010 hoor van het initiatief van Survivors Voice om op 31 oktober een bijeenkomst van lotgenoten in Rome te organiseren, sluit ik me bij hen aan en bekommer om de organisatie aan deze kant van de oceaan. Achteraf beschrijven wij deze bijeenkomst voor onszelf als:
“4 mannen – 3 maanden – geen budget – een goede zaak – onbeschrijfelijke ervaring”

Bij de bijeenkomst in Rome leer ik Sue Cox kennen en wij besluiten daar ter plekke, samen met mijn vrouw Paola, in de loop van 2011 de Europese organisatie opbouwen.

Sue is oprichter, directeur en senior-tutor van Smart UK. Zij is zelf jarenlang misbruikt door een katholiek priester en dat heeft haar leven getekend, maar zij heeft nooit de hoop opgegeven iets positiefs te maken uit die ervaring.

Sue was één van de organisatoren van de demonstratie in Londen ter gelegenheid van het bezoek van de paus in 2010.
De behandeling van verslaving is Sue’s passie. Ze heeft gewerkt ruim 30 jaar gewerkt met drugsverslaafden en is een gekwalificeerde verslaving counselor. Sinds haar afstuderen aan de Hogeschool van traditionele acupunctuur heeft ze een post-graduate opleiding aan het College van Integrated Chinese Geneeskunde afgerond in de VS en Berlijn. Ze is een lid van de Britse Acupunctuur Raad en is momenteel het voltooien van een graad in de Natuurwetenschappen. Sue leidt een zeer drukke algemene praktijk in Leamington Spa. Haar passie is afkomstig van haar eigen persoonlijk herstel, nu drieëndertig jaar geleden. Die passie heeft van SMART UK gemaakt tot een van de meest gerenommeerde, ethische en professionele organisatie, met een absolute focus op de groep patiënten.

Doel van onze samenwerking:
– overlevers van seksueel misbruik, internationaal, een stem geven.
– de acties van Survivors Voice in Europa ondersteunen.

Voor meer informatie, zie:
www.survivorsvoice-europe.org
www.smart-uk.com

Ton Leerschool

Verslag Hervormingsdag 2010 – Rome

Door Ton Leerschool – Survivor’s Voice Europe

De bijeenkomst op Hervormingsdag op 31 oktober in Rome is voor ons allemaal een zeer vermoeiende en emotionele, maar tegelijkertijd overweldigende ervaring geweest.Dat een aantal mensen, die toegezegd hadden te komen niet zijn verschenen, was het enige wat een beetje tegenviel. Uiteindelijk zijn een 120 overlevers uit 8 landen voor de persconferentie en de bijeenkomst bij Castel Sant’Angelo bij elkaar gekomen.Vooraf hadden wij al aangegeven dat wij het succes van de bijeenkomst niet zouden meten aan de opkomst. Wij wilden aandacht vragen voor het seksueel misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk en die aandacht hebben wij gekregen! Honderden leden van de schrijvende pers en radio en tv hebben ons zaterdagavond en zondag gevolgd en wij, en de andere aanwezigen, hebben onze verhalen met hen kunnen delen. De dagen na de bijeenkomst hebben wij meer dan 40,000 berichten en video’s i alle talen van de wereld op het internet gegenereerd!

Veel bijdragen zijn zeer indrukwekkende documenten geworden en absoluut de moeite van het bekijken waard. Zie de bovenstaande website onder ‘media’ of op de website van Survivor’s Voice USA. (www.survivorsvoice.org)
Hervormingsdag 2010 was het begin, niet het einde, van de weg naar gerechtigheid.

De bijeenkomst is vooral voor de groep oud-bewoners van het doveninstituut in Verona, en de slachtoffers uit Italië in het algemeen, een reuze succes geworden. Tot voor kort werd het drama van deze mensen in de Italiaanse pers totaal genegeerd. Bij de persconferentie en Castel Sant’Angelo waren alle grote Italiaanse persagenturen vertegenwoordigd en hebben de mensen hun verhaal in de openbaarheid kunnen brengen. Door onze verbondenheid met hen geeft ons dit ons een heel goed gevoel…
Mijn complimenten aan de pers voor het respect waarmee iedereen bejegend is!

Achteraf voelde iedereen, die ik gesproken heb of waarmee ik via email contact gehad heb, zich ongelooflijk ‘gesterkt’ door de contacten met anderen en door hun persoonlijke beleving vóór de deuren van het Vaticaan te demonstreren.

Gesprek Federico Lombardi
Dat kort voor aanvang van de bijeenkomst de woordvoerder van de paus contact met ons zocht en de hoeveelheid aanwezige politie, beveiligingskrachten en ME, zegt iets over de indruk die wij op het Vaticaan gemaakt hebben!

Achteraf bleek het door Lombardi aangeboden gesprek niets nieuws toe te voegen aan onze dialoog met het Vaticaan, maar alleen gericht te zijn op het ontwrichten van onze bijeenkomst (door ons, de organisatoren, onder het mom van een handreiking tot dialoog, weg te lokken voordat de bijeenkomst officieel begon). Waren wij hier op in gegaan dan hadden wij onze tijd verspild naar ‘lege woorden’ te luisteren en was de bijeenkomst mogelijk voortijdig uit elkaar gevallen. Wij hebben dat niet gedaan en het gesprek heeft na afloop in Radio Vaticano plaatsgevonden.

Het enige doel en enige reden waarom wij op de uitnodiging van Lombardi ingegaan zijn, was te komen tot een vervolgafspraak om een mogelijke oplossing van de padstelling tussen Vaticaan en slachtoffers te bespreken. Hiertoe was Lombardi niet bereid of gemachtigd en toen dat duidelijk werd hebben wij het gesprek afgebroken.
Even was er hoop daadwerkelijk iets teweeggebracht te hebben, maar dat duurde maar even en de bekende kilheid en harteloosheid van het Vaticaan werd ons weer overduidelijk…

Weer hebben wij veel geleerd over de denkwijze van het Vaticaan:
– zij willen de ruines uit het verleden niet écht opruimen
Wilden ze dat wel, dan was dit een uitgelezen kans geweest hun goede wil te tonen; dan hadden zij ons uitgenodigd voor een openhartig gesprek en hadden wij een afspraak kunnen maken. Omdat ze dat niet gedaan hebben houden wij maar weinig hoop op een vrijwillige, echte en volledige genoegdoening voor de schade die ons aangericht is. Dus zullen wij doorgaan de publieke en politieke druk verder op te voeren om ze daartoe te dwingen.Wij voelen ons gesterkt door de contacten dei wij in Rome gelegd hebben en de ervaring van de saamhorigheid en eensgezindheid onder de deelnemers.
Een eerste actie is de petitie voor de Verenigde Naties welke nu op onze website door iedereen getekend kan worden. Help ons bij deze actie!

het Vaticaan, de moraalridder, probeert een rol te spelen in de strijd tegen internet pornografie en kindermisbruik in het algemeen
Hiertoe hebben zij zich al jaren geleden gediskwalificeerd!
Deze beweging is alleen een afleidingsmanoeuvre en moet niet verward worden met een poging het verleden goed te maken. Door voortdurend te praten over heden en toekomst moet de buitenwereld even vergeten dat er nog een hoop ellende uit het verleden ligt, door de kerk veroorzaakt en onder het tapijt gekeerd! Door naar voren te wijzen hopen zij dat niemand meer kijkt naar wat er achter ons ligt.

– het Vaticaan gebruikt alle middelen om ons te bestrijden – wij zijn de vijand!
Arrestatie en intimidatie
Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn wij door bronnen binnen het Vaticaan geïnformeerd dat wij gearresteerd zouden worden. (Dat schijnen ze te kunnen regelen met de Italiaanse politie welke belast is met de veiligheid van het Vaticaan)
De misdaad waaraan wij ons schuldig zouden maken zou zijn…..?
Omdat dit een PR disaster zou hebben opgeleverd voor de ogen van de verzamelde wereldpers is uiteindelijk anders besloten; namelijk het ‘zogenaamde gesprek’ van Lombardi.

Provocatie
Vlak voor de officiële bijeenkomst begon probeerde een vrouw de aanwezige slachtoffers te provoceren door pro-Vaticaanse leuzen te roepen. Dat deze vrouw toevallig aanwezig was en toevallig binnen het politiekordon kon komen, terwijl wij er met geen mogelijkheid uitkwamen, betwijfelen wij… Gelukkig is niemand hier op ingegaan en hebben wij het vredelievende karakter van de bijeenkomst kunnen bewaren. Ik durf, gezien de hoeveelheid aanwezige polietiekrachten, niet aan te denken wat er gebeurd zou zijn alsiemand dat wél gedaan had en deze vrouw aangegeven had bedreigd te worden.

Public Relations
Maandag, daags of eigenlijk maar uren na de bijeenkomst, verscheen een artikel in de pers, over heel de wereld(!), waarin de uitnodiging voor dit bewuste gesprek met Lombardi omschreven werd als een ‘handreiking’ en teken van ‘solidariteit met de slachtoffers’. Daar was op geen enkel moment tijdens dat bewuste gesprek sprake van en dit is een pure leugen en PR-verzintsel!

Ik ben in het bezit van audio opnamen van het gesprek (opgenomen op mijn mobiele telefoon) waarop een ‘glijdende’, ontwijkende en niet-op-vragen-beantwoordende Lombardi te horen is. Onmiskenbaar verlegen om een aannemelijke reden te bedenken waarom wij bij elkaar zaten! Hij had niets te vertellen…

– maar twee van de deelnemers werd toegestaan de plaats van de bijeenkomst te verlaten en naar het Vaticaan te gaan om geschreven getuigenissen van slachtoffers af te geven
Dezen werden onder politie bewaking naar de bronzen deur geleid, waar hun identiteitspapieren door beveiligingsmedewerkers van het Vaticaan ingenomen werden en pas, na meermaals verzoek, na een kwartier teruggegeven werden.

Daarbij hadden wij ons volledig aan de afspraken gehouden: er waren geen opruiende leuzen geroepen, de enige spandoeken waren van de dove mensen uit Verona geweest en wij hadden geen ‘lopende demonstratie’ gehouden. Toch werden zij als misdadigers behandeld door de beveiligingsdienst.

Voor diegenen die nog enige hoop koesterden of nog steeds in het ‘goede fatsoen’ van het Vaticaan geloven:
Het zijn huichelende leugenaars. Zij zullen nooit, zonder dwang, onze zaak ernst nemen en daadwerkelijk schuld betuigen door verantwoordelijkheid te nemen voor wat ons aangedaan is. Wat zij ook zeggen, via officiële kanalen of op andere wijze: geloof ze niet!

Voor diegenen die mij getuigenissen en/of stenen meegegeven hebben:
Dezen zijn wel degelijk afgeleverd!
In de pers werd aangegeven dat dat niet gebeurd was; dit klopt niet.
De getuigenissen zijn overhandigd aan de beveiligingsmedewerker aan de bronzen deur en hij zei dezen af te zullen geven aan de verantwoordelijken.
De stenen vrijwel direct verwijderd door ‘flanerende toeristen’ op het St. Pietersplein. Dit gaan we volgend jaar anders doen…

Conclusie en oproep
Sinds Rome voel ik me ongelooflijk sterk en geladen met energie, omdat het juist en gerechtvaardigd is wat wij gedaan hebben!
Omdat ik dit iedereen toewens vraag ik jullie: kom volgend jaar met ons mee als wij weer naar Rome gaan op 31 oktober. Beleef ook een paar onvergetelijke dagen waar je maanden mee vooruit kan. Wij zijn op de goede weg, kom met ons mee en zeg: Genoeg!