de gnosis is medeoorzaak van het gedonder in de RK-kerk

Ik ontving een brief over het gnosticisme in verband met seksualiteit in het algemeen en de toestanden rondom seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in het bijzonder.

Ik citeer de briefschrijver:
De grondslag van het gnosticisme is de scheiding van de menselijke ziel en het lichaam.Het lichaam van de mens wordt als zijnde de minderwaardige gevangenis van zijn edele, goddelijke ziel beschouwd. Die goddelijke ziel wordt geacht eeuwig te zijn, dat wil zeggen niet geschapen, maar door inbedding in het stoffelijke lichaam, in een vorm van vergetelheid gebracht.

Door middel van allerlei vormen van meditatie en cultische oefeningen tracht men de ziel los te maken van de geestelijke verbinding aan het lichamelijke. Die bewustwording is het zich terugplaatsen in de verborgen “in slaap zijnde kennis” (=gnosis).
Indien men teruggaat naar de bijbel, met name het eerste testament, wordt daarin geleerd dat de mens is “geest, ziel en lichaam.”
Er is in de schrift geen sprake van dat het lichaam de gevangenis van de ziel is.
De geest “=pneuma” is de levensadem, die ziel en lichaam bij elkaar houdt, tot eenheid in stand houdt. Men kan wel onderscheiden maar niet scheiden. Daarom is het lichaam evenwaardig aan de ziel en omgekeerd. De gnosis gaat ervan uit dat de gehele stoffelijke wereld minderwaardig is. Verlossing is naar gnostische begrippen zich ontdoen van de stoffelijke wereld, culminerend in het lichamelijke en dan, uiteraard ten top in het seksuele , waarin de fysieke ervaring optimaal is.

Met name in de Griekse filosofie is de gnosis prominent aanwezig, het is dan ook een Grieks woord.Het oorspronkelijke joodse denken, zoals te traceren in het eerste testament is niet gnostisch. Daarom dient het Christelijk geloof vrij te bljven van gnostische invloeden.

Het celibaat zoals dat zich in de rooms katholieke kerk manifesteert heeft haar basis meer in de gnosis dan in het evangelie. Er bestaat wel zoiets als de “gave van de onthouding”, maar dat is een gave, geen wettelijk opgelegde last.
De rk kerk stelt het celibaat boven het huwelijk. Zij draagt wel degelijk een anti-lichaams houding in haar stelsel , het hoogste wordt bereikt in anti-seksualiteit.
In de priesteropleiding wordt die antiseksualiteit door hersenspoeling erin gestampt.
Het minderwaardig stellen van des menschen lichaam leidt onherroepelijk tot spirituele hoogmoed.

De gnosis kent de indeling van vleesmensen, zielemensen en geestmensen. Die laatsten zijn uiteraard de vergevorderde gnostici.
de kennismens die zijn vermeende Godheid in zichzelf door training heeft leren ervaren. Hij leeft vanuit en in zijn spirituele ervaringskennis “=gnosis”, staat ver boven de vleesmens.
RK priesters stonden /staan dus hoog boven de gewone mensen, zo werd geleerd. Zij noemden zich alter-christus, een andere christus. Dergelijke titulatuur heeft echter geen bijbelse grondslag.

Vergeven en vergeving aanvaarden
Kunnen vergeven is een goede zaak , maar vergeving aanvaarden, zo blijkt steeds weer, is een inmens moeilijke opgaaf, zeker voor RK-ambtsdragers. De betrokken priesters zijn zelf ook de dupe van een stelsel waarin zij vaak jong verzeild zijn geraakt. Een stelsel dat van zichzelf leert onfeilbaar te zijn, kan niet correctief zijn. De rk kerk is zulk een stelsel. Als een priester spreekt en handelt, dan spreekt en handelt God zelf. Fouten konden niet bestaan. Het imago van de kerk ging boven het heil van het individu. Al wat contra een priester werd ingebracht, was heiligschennis. Daarom ging alles in de doofpot (of het heilige putje).

De mens moet niet meer willen zijn dan dat hij is: geen God, maar een feilbaar mens.

1 antwoord
 1. ben goeman
  ben goeman zegt:

  Opmerkelijk is de volgende aanhaling in bovengenoemd stuk: “De RK-kerk stelt het celibaat boven het huwelijk. Zij draagt wel degelijk een anti-lichaams houding in haar stelsel, het hoogste wordt bereikt in anti-seksualiteit. In de priesteropleiding wordt die antiseksualiteit door hersenspoeling erin gestampt.”
  Hoe kan anti-seksualiteit uit God zijn! Degenen die dat prediken en dat jongens (zoals degene die hier een reactie schrijft) opleggen in zo’n priesteropleiding in een seminarie, kunnen niet uit God gehandeld hebben, maar eerder uit de duivel. Bezie maar eens het vele seksuele misbruik dat daar uit ontsproten is….
  Laten we voorop stellen, dat geslachtelijkheid niet iets is dat vies is of afstotelijk, maar eerder iets dat omgeven is met de heerlijkheid, glorie en schoonheid dat God erin gelegd heeft – althans, zo ie het oorspronkelijk geweest. Wij mensen hebben er een potje van gemaakt.
  Bezie bijvoorbeeld alles wat er in het dieren- en plantenrijk afspeelt als het gaat om die voortplanting. Alleen het voorspel al bij diverse dieren: een waar feest! Hoe een wulpse struisvogel fier met zijn verentooi wappert. Zo ook de pauw met al haar veren-ogen. Het opgerichte metalen schild in al haar felle kleuren van het spinnetje om zijn vrouwtje te betoveren. Hoe twee futen de paringsdans spelen, altijd verlopend op dezelfde wijze. Met alles wat helblauw is bouwt de prieelvogel het nest.
  Zo kan er ook een opsomming gegeven worden op welke wijze dieren met elkaar paren: nogal veelzijdig!
  Duidelijk is, dat dit alles voor God nogal belangrijk is. Het is mooi; nee, niet alleen mooi, eerder bizar!
  Waarom is dat alles voor Hem zo belangrijk? Hij wil dat er vermeerderd, vermenigvuldigd, voortgeplant wordt. Planten, dieren, mensen. Worden tot velen. Wat een geschenk is dit, dat wij dat mogen doen. En op wat voor wijze!
  Want laten we eerlijk wezen: God had ook de mens een luikje kunnen geven op het lichaam, waaruit -ploep -zomaar een ander individu voortkomt. Ongeslachtelijke voortplanting komt in de natuur weliswaar voor, maar is geen regel. Zoals knopvorming: stop een aardappel in de grond, en na een jaar zijn het er vijf.
  Nee, Hij maakt de mens (en dier en plant) mannelijk en vrouwelijk. De een om te geven, de ander om te ontvangen. Daartoe plaatst Hij een voertuig (werktuig) tussen de benen om dat te bewerkstelligen. En Hij schenkt de mens (en de dieren) wellust (zinnelijkheid, hartstocht) om veel zin te hebben om te paren; dat telkens weer te mogen doen, opdat zij worden tot velen.
  Maar, zullen sommigen zeggen, dat is toch allemaal vanzelf zo gegaan, geëvolueerd? Bezie eens het oor, met daarin die duizenden verschillend gestemde snaren zoals in een piano: dat kan toch ook niet allemaal vanzelf zo gegaan zijn? De evolutieleer staat lijnrecht tegenover de creatieleer, maar geen van beiden heeft het gelijk. De werkelijkheid is veel ingewikkelder.
  Zo ook de voortplanting. Wat daar allemaal bij komt kijken! Maar het werkt perfect. Daar is niets mis mee. Het zijn slechts mensen die daar raar of vreemd over doen. Preutse mensen, die zeggen “bah, wat vies”. Of perverse mensen, die al het tegennatuurlijke ermee bedrijven wat maar mogelijk is. Kinderen verkrachten; of elkander geslachtelijk onteren in bizarre spelletjes zoals sadomasochisme, meester/slaaf. Of het meest bizarre: satanisch-ritueel misbruik, kindoffers, bloed en moord.
  Maar zijn wij niet allemaal een beetje schuldig aan die geslachtelijke ontwijdingen? Belangrijk voor God is dus die voortplanting. Maar voortdurend ons zaad verspillen zonder dat het ooit eens een vruchtbare voedingsbodem aantreft en kinderen voortbrengt, ja dat is zeker net zo verkeerd in Gods ogen – want zo heeft Hij dat niet bedoeld, toen Hij de mens mannelijk en vrouwelijk maakte.
  Maar de wereld is toch overbevolkt? O ja? Weet ge niet, dat dat een drogreden, een mythe is? Zoals er zoveel mythes zijn, te veel. Onderzoek dat maar eens goed, wetenschappelijk, die zogenaamde overbevolking; dan zult ge erachter komen, dat dat allerminst zo vast staat zoals velen beweren. Zoals de VN, verenigde naties. Alles dient een politiek doel. De waarheid wordt achtergehouden, onderdrukt, weggesensureerd.
  Waarom geloven we dan is die overbevolkings-mythe? Nou, dan hoeven we ons niet meer zo voort te planten; dan zijn wij mooi verlost van al die grote gezinnen. En de vrouw is vrij om te kunnen staan en gaan waar ze maar wil. Weg met de maandstonden (menstruatie), borstvoeding, kinderverzorging – en als er nog kinderen zijn, besteden we dat maar mooi uit aan derden, zodat we lekker met andere dingen kunnen bezig zijn. We hebben tegen de wil van God in met de pil (en zo) met succes de wellust afgesplitst van de voortplanting.
  Toch wel wat raar, al die echtscheidingen, velen die maar liever alleen blijven. Traditionele gezinnen met veel kinderen zijn uitgestorven. BAM-moeders laten zich insemineren om zonder man toch een kind te krijgen. En een kunstbaarmoeder bestaat reeds enkele jaren – alleen door ethische gronden wordt dat nog tegengehouden. Maar over enkele decennia zal niemand zich meer verwonderen, dat de kinderen rollen van de lopende band, uit de fabriek. Weg paring, weg gezin, welkom al die perversiteiten.
  Waar zijn we toch allemaal mee bezig? Het geslachtelijke, en heel de inrichting van het lichaam, echt, dat heeft God uitstekend gemaakt. Om er dan maar niets mee te doen? Het kan zo gesteld worden: de mens heeft de PLICHT om te paren, telkens weer. Om zeker enkele kinderen voort te brengen. En zelf op te voeden. Geen celibaat of zo. Hoogstens zijn enkelen van deze plicht gevrijwaard, een uitzondering op de regel. Maar dat mag geen regel gaan worden, zoals het er nu uitziet….
  Aan het geslachtelijke is niets verkeerds. Het is een subliem geschenk van God zelf. Dat moeten we in ere houden. Een ieder die dat gruwelijk ontwijdt doet God daar niet bepaald plezier mee. Integendeel, Zijn verdriet is heel groot. Hij houdt van een ieder die in zijn jeugd seksueel misbruikt is, begrijpt heel goed dat deze volwassen geworden kinderen zo verknipt zijn, dikwijls seksverslaafd zijn, niet meer kunnen trouwen, enzovoorts. In Zijn omhelzende liefde ontziet Hij veel van hen. Daarentegen stelt Hij zich als een vijand op tegen al hun belagers (daders, verkrachters). Die Hij eens gaat veroordelen – niet wij.
  Dat is onze troost. Begrijpen, dat Hij geheel geen schuld heeft aan die ontaarding van het geslachtelijke. Hij heeft immers alles uitstekend gemaakt. Maar de mens zelf wilde en wil niet.
  Onze hoop is, dat het eens allemaal weer goed komt. Ja, dat heeft Hij beloofd. En wat Hij heeft beloofd, zal Hij beslist doen. Alles komt goed, en meer dan dat. Lees maar eens de laatste twee hoofdstukjes van de bijbel erop na.

Reacties zijn gesloten.