Slachtoffers spreken: ontmoetings- en actiedag 2e paasdag Geertekerk Utrecht

 

De slachtoffers van seksueel misbruik zijn nu aan de beurt om aan de overheid, justitie, wetenschap en hulpverlening duidelijk te maken wat werkelijk nodig is voor heling.

Als ervaringsdeskundige ben je nodig voor de oplossing. Voor de nieuwe aanpak.

 

Seksueel misbruik bestaat
Seksueel misbruik is niet van gisteren. Sterker nog, kindermisbruik en seksueel geweld tegen volwassenen neemt nog steeds toe! We willen er met z’n allen niet aan, maar seksueel misbruik bestaat en komt op grote schaal en in alle lagen van de samenleving voor.

We hebben te lang de andere kant op gekeken. Wetenschappers vertelden ons dat ons geheugen onbetrouwbaar is. Justitie eiste bewijzen. Hulpverleners bagatelliseren met goedkope therapie of hadden smoezen om er niet mee aan de gang te gaan. Daders worden beschermd of als het niet anders kan, juist helemaal verbannen.

Seksueel misbruik wordt zichtbaar. Een collectief geheim wordt doorbroken.
Dit “collectieve NEE”: de ontkenning, het negeren, het bagatelliseren wordt een beetje JA. Elke dag weer nieuwe verhalen. In volgorde: in de families, RK-kerk, voetbal, leger, IOC-NSF, entertainment industrie, theateropleidingen, Jehova’s getuigen, hulpverleners bij o.a. Oxfam, Artsen zonder grenzen, Plan (v/h Foster Parents Plan) en Rode Kruis.

De nieuwe aanpak
Het misbruik laat zich nu in volle omvang zien: het huidige systeem werkt niet meer.Het moet dus anders. Er moet wat gebeuren omdat wat we tot nu toe gedaan hebben niet heeft gewerkt. We hebben echter nog geen goede protocollen, methoden en procedures om op een nieuwe, adequate, manier om te gaan met seksueel misbruik en seksueel overschrijdend gedrag. Daarbij moet de heling van de slachtoffers en alle betrokkenen het uitgangspunt zijn.

Hier kom jij in beeld
Als ervaringsdeskundige ben je nodig voor de oplossing. Voor de nieuwe aanpak.

Je bent zelf seksueel misbruikt of je bent nauw betrokken bij dit onderwerp.
We hebben je stem nodig om je ervaringen met “het systeem” op de kaart te zetten. Wat is er goed, wat is er slecht gegaan, wat bevordert genezing wat houdt heling tegen? Hoe moeten we omgaan met slachtoffers van seksueel geweld en seksueel misbruik. Welke aanbevelingen hebben we als betrokkenen voor de overheid, instituties, de kerken, de wetenschap, justitie, verenigingen, hulpverlening?

Bijeenkomst 2 April, Geertekerk, Utrecht
Bij voldoende interesse, organiseren wij op 2e Paasdag maandag 2 april 2018, in navolging op de bijeenkomsten in 2010 en 2011, weer een samenkomst in de
Geertekerk in Utrecht.

Organisatie:

Webmasters seksueelmisbruik.info
Ton Leerschool, Raymond Lelkens, Paul van Dam,

Bestuur en vrijwilligers
Peter John Schouten Stichting
pjschouten.nl

Excetra
Expertise Centrum Traumaseksuologie
Peter John Schouten en Loes Stolker
excetra.nl

Ja, ik wil komen en doe mee. Vul dan het formulier in onderaan de tekst

 

BIJLAGE: ACHTERGRONDINFORMATIE of AANDACHTSPUNTEN

Heb jij over volgende onderwerpen iets te zeggen of ideeën?

Rk-kerk
Onder de titel Erkenning, Hulp en Genoegdoening voor slachtoffers van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk in Nederland sloot kardinaal Eijk op 18december j.l. het Meldpunt Seksueel Misbruik en de afwikkeling van de commissie Deetman af.

In zijn toespraak en het eindrapport van de Stichting Toezicht en Beheer van het Meldpunt geeft de kerk aan zelf erg tevreden te zijn over hoe ze dit alles hebben afgehandeld. Maar de slachtoffers die hun procedure hebben doorlopen zijn nog niet aan het woord geweest.

Hoe is het voor jou verlopen, ben je voldoende gehoord, hoe heb je alles ervaren, heeft de behandeling van jouw klacht inderdaad erkenning, hulp en genoegdoening gebracht?
Hoe is die tijd van 2010 tot 2017 voor jou geweest?

Graag horen wij jouw commentaar en advies.

Verschil Seksueel Misbruik en Seksueel Geweld
Wat volwassenen elkaar aandoen op seksueel gebied beginnen wij nu ook seksueel misbruik te noemen. Zo komt het seksueel misbruik van kinderen (dat ernstige schade toebrengt die zich diep in de persoonlijkheid vestigt) terecht op de huidige, grote misbruik hoop.

Seksueel kindermisbruik is iets anders dan wanneer je, als volwassene, in een seksuele voor-wat hoort-wat positie terecht komt of van je fiets getrokken en verkracht wordt. In de kind -volwassene relatie is de schade anders en heviger. Iedere groep heeft zijn eigen kenmerken en pijnplekken.

Waarom is het belangrijk dit verschil eenduidig vast te stellen?
In de praktijk neigen politici, media en niet direct betrokkenen tot vereenvoudiging van een probleem. Daardoor kan de kern van een probleem verloren gaan wat weer kan leiden tot niet-werkende oplossingen.

Hoewel er veel gemeenschappelijke kenmerken zijn, beschouwen wij ieder verhaal, ieder slachtoffer, iedere schade als uniek. Alleen dan kan er in de therapie echt maatwerk gemaakt worden.

Verschil tussen juridische procedure en therapeutisch traject
Een juridische procedure is nu vaak een obstakel in de weg naar erkenning, genoegdoening en heling in plaats daar een onderdeel van te zijn.

Juridisch correct
Het huidige systeem baseert zich op de uitvoering van de wet. De rechterlijke macht bewaakt de toepassing van de wet gedurende het volledige proces en bepaalt de strafmaat op basis van de wetten en de beschikbare informatie.

Aangifte of smaad
Openlijk spreken over het misbruik dat je is overkomen en hardop zeggen wie de dader is, is niet toegestaan door de huidige wetgeving.  Er is altijd de dreiging vanuit de dader die een schade claimt wegens smaad- en laster. Ook al is het waar, je moet het geheim houden. Het moeten geheimhouden van een seksueel trauma is belastend en ongezond. Een bevestiging van de door de dader opgelegde geheimhouding.

Bewijsvoering
In de praktijk zijn er weinig veroordelingen. De bewijsvoering is dan ook dikwijls bijna onmogelijk en steunbewijs vergaren kan niet vanwege het bovenstaande. Dat maakt streven naar erkenning en gerechtigheid moeilijk.

Afwezigheid van de dader
De mogelijkheid tot direct contact tussen slachtoffer en dader ontbreekt. Dat kan juist voor de slachtoffers erg helend zijn: de dader te zeggen wat hij met je gedaan heeft of de excuses van de dader te horen krijgen. Niet alle slachtoffers zullen dit aan kunnen en/of willen, maar de mogelijkheid bestaat nu niet. Daarmee is een echte afsluiting ook niet mogelijk.

Mediatie
Een traject gericht op herstel van relaties (mediation) en het mogelijk maken voor daders eerder te bekennen door zonder op de achtergrond een dreigende veroordeling, zou misschien een opening kunnen betekenen. Een andere ingang zou kunnen zijn om het probleem in de gemeenschap te leggen en niet uitsluitend als conflict tussen slachtoffer en dader te zien. 
In Afrika zijn dit soort zaken een probleem van de groep, niet van twee individuen. De groep moet het ook met elkaar oplossen

Het lijkt dat we moeten zoeken naar een tussenvorm of een voorportaal voordat het juridische proces begint. De heling van het slachtoffer zou uitgangspunt moeten zijn.

Wij zijn ook hier benieuwd naar jouw commentaar en adviezen.

DE OVERHEID: de grote nalatige
De overheid. Ja, wat deed de overheid eigenlijk?
Die verwijst voor de oplossing naar de organisaties waarbinnen het misbruik plaatsvond. Om het zelf op te lossen met hun eigen rechtssysteem. Naar hun eigen goeddunken en eigen normen. Zelfregulering heet dat. Zoals zo dikwijls in de praktijk verhuld ook hier het toestaan of stimuleren van zelfregulering, het op zijn beloop laten of gebrek aan optreden van de overheid.

Recent verwees Minister Dekker van Rechtsbescherming de Jehova’s naar de katholieke kerk omdat die, volgens hem, het massale kindermisbruik zo goed hebben opgelost.

Ondanks voortdurend aandringen vanuit slachtoffer-groepen kwam er geen onafhankelijk onderzoek. Daarmee bleef ook de rol van de toenmalige overheid verhuld. De Nederlandse overheid kan een voorbeeld nemen aan Australië dat de moed heeft gehad een samenleving-breed onderzoek naar de impact van misbruik te doen.

Hoe kan het dat de katholieke kerk of andere organisaties zelf wegkomen zonder veroordeling door ons rechtssysteem als criminele organisatie die seksueel misbruik heeft gefaciliteerd met hun geloofs-systeem en eigen kerkelijk recht? Door verjaring kunnen veel individuele gevallen niet meer door justitie behandeld worden.

Nu zijn alleen de slachtoffers zelf gecompenseerd maar het maatschappelijk leed dat door de rk kerk is aangericht, is nooit vergoed. (o.a. overleden slachtoffers, ouders, gespleten gezinnen en families, zelfmoorden, partners, omstanders, getuigen, hulpverleners). Bijvoorbeeld had de rk-kerk tenminste gestraft kunnen worden bijvoorbeeld door intrekking van belastingvoordelen of vrijstellingen.

De Hulpverlening
De bejegening door de hulpverlening van slachtoffers is niet altijd zuiver en adequaat. Er wordt aanbod gedaan op de gevolgen maar niet op schadeherstel. Alleen kortdurende hulp aanbieden en EMDR bij een levensthema is minachting voor de schade die misbruik aanricht. Bij deze hulp zijn slachtoffers maar gedeeltelijk geholpen en gaat vaak hun zoektocht naar goede hulp voort.

Wij zijn ook hier benieuwd naar jouw commentaar en adviezen.

 

Ja, ik wil komen en doe mee!

Bijeenkomst 2e paasdag 2018 Geertekerk, Utrecht

Bijeenkomst 2e paasdag 2018 Geertekerk, Utrecht

Bezig met versturen

 

19 antwoorden
 1. Annette Smit
  Annette Smit zegt:

  Beste mensen van misbruik.info

  Ik zou dol graag willen komen omdat dit onderwerp mijn hart raakt. Er gebeurt veel te weinig, geen protocollen, geen politie, geen aangifte. Net als jullie zijn wij er al jaren mee bezig, een moeizame reis met weinig resultaten. ‘Onze mensen’ zijn vooral slachtoffers van familie en gezin daders.
  Helaas is het voor mij onmogelijk om op die dag te komen. Op 4 april vertrek ik voor een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella die in het teken staat van seksueel geweld/misbruik. Mijn plan is een blog bij te houden over misbruik. Het blog staat op yoo.rs
  Mochten jullie nog onderwerpen hebben waar van jullie vinden dat daar nodig over geschreven moet worden, laat het me weten.

  Veel succes met jullie dag

  Hartelijke groet
  Annette Smit

 2. Conny Smulders
  Conny Smulders zegt:

  Helaas kan ik niet komen ik ben seksueel misbruikt op kostschool . Maar gelukkig is mijn zaak goed afgerond het heeft 4 jaar geduurd en het was zeker niet makkelijk . Zeker dat de oversten het niet begreep en erg probeerde tegen te werken met allerlei smoezen en behoorlijk arrogant over kwam . Gelukkig heeft de commissie goed doorgepakt. Het wil niet zeggen dat ik nu het achter me kan laten want het beheerst nog steeds een stuk van mijn leven .

  • Raymond
   Raymond zegt:

   Ik vrees dat dat voor velen zo is. Goed om dat uit te spreken, zodat dit in kaart kan worden gebracht en er gekeken kan worden wat er nodig is voor verder herstel. Jammer dat je er niet bij kunt zijn, hartelijk, Raymond

  • Chris
   Chris zegt:

   Zo is dat, het gaat niet weg, ik ben zelf geen slachtoffer maar draag het jaren mee …

 3. Chris
  Chris zegt:

  Beste,

  Ook wij wonen wat te ver van Utrecht maar zijn het er volledig mee eens dat dit onderwerp grondig moet worden aangepakt. Zo vind ik het ook nuttig niet alleen de slachtoffers aan het woord te laten maar ook degene die het leven delen met het slachtoffer zodat iedereen beseft dat het veel verder gaat. Ik zou ook pleiten voor ´ de afschaf van de verjaring´. Hierdoor heeft de dader jaren zijn gang kunnen gaan…. Andere slachtoffers hadden vermeden kunnen worden.

 4. Rogier van Luijk
  Rogier van Luijk zegt:

  Als traumaseksueel therapeut, ervaringsdeskundig en fysiotherapeut én direct betrokken in het bestuur van de PJS stichting pleit ik mee. De zorgsector is een beerput van seksueel misbruik en machtsmisbruik. Graag draag ik mijn steen(!) bij deze dag. Het roer moet om. Zonder pardon. Mét daadkracht omwille van de slachtoffers. Mét diepgang en voortgang naar erkennnig en herstel.

 5. S.C. De Vries
  S.C. De Vries zegt:

  De in leven zijnde dader die mij heeft misbruikt is tot tweemaal toe door het meldpunt schuldig bevonden aan misbruik. Hij is overgeplaatst, werkt als priester en mocht zelfs figureren in een promotie film van de abdij waarbij hij met name jonge mensen opriep te komen voor een verblijf. In die setting ben ik destijds misbruikt. Het is te gek voor woorden.

 6. Angela Brekelmans
  Angela Brekelmans zegt:

  Dit onderwerp ligt me na aan t hart.Ik zit nu in de training bij PJ Schouten en ben zelf op jonge leeftijd door twee priesterooms misbruikt .Ik was te laat om n claim in te dienen bij de kerk . Mijn vraag is hor laat de meeting plaats zou vinden ? Dat zie ik nergens staan .Ik heb al afspraken in de middag , maar da avond zou wel kunnen.Misschien maak ik anders toch tijd smiddags. Hartelijke groet, Angela

  • Arend
   Arend zegt:

   Mijn eerdere reactie heb ik alleen kunnen geven op basis van het binnen mijn gezinssfeer misbruikt te zijn door een oudere broer. Jarenlang heb ik geworsteld met de diep in mijn onderbewuste waarheid daarvan. Totdat ik eind 2012 tot het onthutsende besef kwam dat mijn geneutraliseerde herinneringen uit mijn jeugd, een verschrikkelijke diepere achtergrond hadden. Deze bewustwording vond plaats te midden van een steeds heviger wordende strijd tegen het seksueel misbruik in de Nederlandse en ook internationale maatschappij. Mijn onbewust gedreven strijd tegen het seksueel misbruik in de grote boze buitenwereld had dus een diep onbewuste achtergrond. Die strijd vond vooral plaats via het internet door middel van het schrijven van artikelen voor de website Argusoog.org en het aandacht besteden aan dit onderwerp in een radioprogramma via die website.

   Een juridische confrontatie met Bureau Jeugdzorg leverde mij uiteindelijk een dwangsom op van € 164.000, die zij via een loonbeslag van mij wilden innen. Dit is hen ten dele gelukt. Het heeft echter mijn leven in sociaal/economisch opzicht wel volledig geruïneerd. Voor mij was dit de muur waar ik tegen aan moest lopen om mijn opgebouwde ego even totaal machteloos te maken en me over te geven aan andere diep helende krachten in mijzelf.

   Waar het mij echter om gaat is om duidelijk te maken dat onbewuste drijfveren vanuit de jeugd, gedurende de rest van het leven een nogal chaotiserende werking kunnen hebben. Daarom is het ook van zo een ontzettend belang dat wij onszelf onderzoeken en onze innerlijke wonden weten te helen. We hebben allemaal recht op een gelukkig en harmonieus leven! Ga daarvoor!

 7. Arend
  Arend zegt:

  Seksueel misbruik is een integraal bestanddeel van onze door psychopaten gerunde maatschappij. Het heeft alles met satanisme te maken en het roven van levensenergie. Het seksueel misbruik van kinderen is internationaal georganiseerd en wordt beschermd door de machthebbers in deze wereld, daar zij er zelf deel vanuit maken. The rabbithole goes very deep!

 8. Paul Visser
  Paul Visser zegt:

  Het wantrouwen dat dit zin heeft is groter dan het vertrouwen dat de samenleving voor slachtoffers opkomt.
  VN heeft eeen artikel geplaatst over Castrum Peregrini en de twee leidinggevenden op het internaat waar ik misbruikt was. wat toch geen verandering brengen zal. Alsof het maatschappelijk geaccepteerd wordt.

 9. Lars Roumen
  Lars Roumen zegt:

  Ik vind het erg lastig om hier iets zinnigs over te zeggen.

  Satanisch ritueel misbruik is iets dat aan het licht gebracht dient te worden, en snel ook.

  Het bestaat en komt voor in alle lagen, maar met name de hogere van de samenleving.

  Ik ben bereid om deze gigantische beerput open te trekken maar ik heb medestanders nodig die er hetzelfde als mij over denken.

  Daarbij dien ik wel te vermelden dat de verwerking (voor zover je daarvan kunt spreken) van mijn eigen rituele misbruik nog in de kinderschoenen staat.

  Ik voel me echter heel erg sterk en ik ben ervan overtuigd dat, mits wij er nu mee naar buiten komen de toekomstige generaties hier voordeel bij kunnen hebben.

  Laten we stoppen met collectief ontkennen en ervoor kiezen om dit open te gooien, hoe zwaar het onderwerp ook is.

  Laten we onze angsten overboord gooien en opkomen voor de onderdrukte levens van vele kinderen.

  Het is onze taak om hier iets aan te veranderen, door middel van bewustwording, door middel van het gesproken woord, door middel van erkenning en door middel van dit bericht, we moeten ons hard maken voor een samenleving waarin dit niet plaats mag vinden maar eerst moeten we erkennen dat het bestaat.

  Ik ben kwaad, kwaad op mijn daders maar nog veel bozer op de maatschappij die hier liever niets vanaf wilt weten.

  Dat moet stoppen.

  Zolang de media hier geen aandacht aan schenkt zal het altijd een omstreden onderwerp blijven.

  We moeten met harde bewijzen en feiten komen.

  De verhalen van duizenden mensen.

  De details liegen er niet om, ze komen overeen en zoiets verzint men niet kan ik uit eigen ervaring vertellen.

  We moeten op onderzoek uitgaan want er speelt zoals hierboven ook al beschreven veel en veel meer dan dat wij daadwerkelijk weten.

  Ik realiseer me goed dat ik met dit bericht haatreacties of erger nog de ontkenning van de mensen me op de hals kan halen.

  De overheid zal er alles aan doen om dit uit het reguliere nieuws te houden, dat blijkt uit het feit dat ze dat altijd hebben gedaan…

  Dit zegt natuurlijk wel iets…

  Ik vertrouw het voor geen 5 cent al weet ik niet exact wat ik wel en niet moet geloven.

  Ik vertrouw de machthebbers in dit land voor geen meter dat is zeker maar of ze daadwerkelijk een dikke vinger in de pap hebben bij het leed dat ritueel misbruik heet weet ik niet.

  Het is wel opvallend dat, ondanks vele bekentenissen, getuigenissen en verhalen van mensen die dit hebben doorstaan er nooit iets over in de krant staat of op het nieuws komt, er klopt iets niet…

  In mijn geval was het een soort van cult/sekte, vermoedelijk satanisch van aard maar ik kan me nu geen concrete flashbacks voor de geest halen waarin wereldleiders een rol speelden.

  Ik heb het hele verhaal nog niet compleet dus ik begin binnenkort aan een vernieuwde reconstructie van het hele gebeuren, dit gaat waarschijnlijk veel oproepen qua emoties en andere dingen maar het is noodzakelijk willen we de collectieve ontkenning loslaten en een beter milieu begint uiteindelijk bij jezelf dus ik moet mezelf doordringen van het hele gebeuren en dat is een hele kluif als mensen je alleen maar vragend aankijken wanneer je de term ritueel misbruik ergens laat vallen.

  De collectieve onwetendheid/ontkenning moet worden aangepakt, ik begin bij mezelf, en jij?

 10. Paul Visser
  Paul Visser zegt:

  De rode draad die ik steeds weer zie is dat overlevers van seksueel misbruik niet de bijval krijgen die zo gewenst is. Stilzwijgen is het motto in Nederland.

  • Raymond Lelkens
   Raymond Lelkens zegt:

   Zeker dat Paul, daarnaast helpt het niet dat er iedere keer commissies komen met dikke rapporten met tal van aanbevelingen voor de toekomst, Slachtofferhulp die wordt ingeschakeld en die even zo vrolijk als doorgeefluik richting reguliere hulpverlening fungeert. Dan zal het wel goed zijn, nee zeker niet men heeft geen idee wat de impact was destijds op kinderen die hier in hun jeugd mee te maken hebben gekregen maar ook nu hier nog steeds veel last van hebben. De zwijgcultuur van de oudere generatie die het ook nu nog probeert te verdringen en er maar niet over willen/durven spreken, de reguliere hulpverlening die achterover leunt en het met simpele therapieën proberen af te doen. De aard van het misbruik wat in veel gevallen wordt gebagatelliseerd tot simpelweg een aai, een falende overheid die bij iedere “uitbarsting” haar verantwoordelijkheid weigert te nemen en het maar weer over de schutting gooit…………..werk aan de winkel!!!

Reacties zijn gesloten.